วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกพ. แจงแผนงาน ปี61-64 เตรียมปรับปรุงโครงสร้างค่าไฟใหม่

‘กกพ.’ แจงแผนกำกับกิจการพลังงาน 4 ปีข้างหน้า เตรียมทบทวนโครงสร้างต้นทุนและราคาจำหน่ายไฟฟ้า ลดการผูกขาด พร้อมเพิ่มการแข่งขันระบบก๊าซธรรมชาติ ทั้งยังทบทวนมาตรการค่าไฟฟรี 50 หน่วย เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย..

นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน (2561 – 2564) ฉบับที่ 3 ทาง กกพ. ได้เตรียมแผนงานสะท้อนยุทธ์ศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การกำกับกิจการพลังงานเป็นเลิศ ส่งเสริมการแข่งขันและก้าวทันนวัตกรรมพลังงาน การสื่อสารงานกำกับกิจการพลังงานให้เข้าถึง และองค์กรมีสมรรถนะสูงเป็นมืออาชีพ อาทิ ดำเนินการทบทวน และผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการไฟฟ้าใหม่ โดยคำนึงถึงต้นทุน เป็นธรรม โปร่งใส และรองรับกับรูปแบบกิจการพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจทั้งในและนอกภาคพลังงาน 

นอกจากนี้ ยังเข้ากำกับดูแลรถยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยคาดว่าจะสามารถประกาศหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตั้งแต่ต้นทางจนถึงสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าปลายทาง ได้ภายในปี 2561 จะมีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์ และพยากรณ์ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และข้อมูลเพื่อประกอบการกำกับกิจการพลังงาน ภายในปี 2563 และคาดว่าจะสามารถกำกับอัตราค่าบริการขนส่งน้ำมันทางท่อได้ก่อนสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์ฯ ภายในปี 2564

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล โฆษกกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เผยว่า ในส่วนบทบาททางด้านภาคสังคมและประชาชนผู้ใช้พลังงานที่ผ่านมานั้น ได้ดำเนินการทบทวนและประกาศค่าไฟฟ้าฐานเพื่อให้สะท้อนต่อสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นในปี 2558 และบริหารจัดการค่าไฟฟ้า ผันแปร (ค่าเอฟที) ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากกลางปี 2557 แม้จะมีการปรับเพิ่มขึ้นในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา ค่าเอฟทีก็ยังอยู่ในระดับติดลบ

อย่างไรก็ตาม กกพ. ยังได้ดำเนินการทบทวนมาตรการค่าไฟฟรี 50 หน่วยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจริงๆ รวมทั้งการสร้างความเป็นธรรมและยกระดับการให้บริการ โดยได้มีการออกมาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยในช่วงต้นปี 2559

‘กกพ.’ แจงแผนกำกับกิจการพลังงาน 4 ปีข้างหน้า เตรียมทบทวนโครงสร้างต้นทุนและราคาจำหน่ายไฟฟ้า ลดการผูกขาด พร้อมเพิ่มการแข่งขันระบบก๊าซธรรมชาติ ทั้งยังทบทวนมาตรการค่าไฟฟรี 50 หน่วย เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย.. 18 ก.ย. 2560 10:31 18 ก.ย. 2560 10:45 ไทยรัฐ