วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชงยุทธศาสตร์พัฒนาภาคกลาง

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การประชุม ครม.สัญจรในวันที่ 19 ก.ย. จะมีขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะมีวาระพิจารณาแผนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาภาคกลาง เพื่อเร่งรัดโครงการต่างๆ ได้แก่ พัฒนาภาคกลาง สู่มหานครทันสมัยและเป็นฐานการเชื่อมโยงประเทศไทย สู่เส้นทางขนส่งสองฝั่งทะเล

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ภาคกลาง ประกอบด้วย 1.พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 2.พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 3.ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

4. บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 5. เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 6.พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ

“นายกรัฐมนตรีจะได้ติดตามประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และทิศทางการพัฒนาของภาคกลาง พร้อมทั้งโครงการตามแผนบูรณาการการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะโครงการสำคัญขนาดใหญ่ในพื้นที่ด้วย”.

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การประชุม ครม.สัญจรในวันที่ 19 ก.ย. จะมีขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะมีวาระพิจารณาแผนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 18 ก.ย. 2560 06:57 18 ก.ย. 2560 08:00 ไทยรัฐ