วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศมส. -จปร. ร่วมยกระดับงานวิจัยด้านมานุษยวิทยา

นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) องค์การมหาชน กล่าวว่า ศมส. หารือร่วมกับศูนย์วิจัยสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ในการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานการวิจัยด้านมานุษยวิทยาถึงการกำหนดแนวทางการลงนามความร่วมมือ โดยจะนำเทคโนโลยีที่ จปร. มีอยู่มาสนับสนุนการทำงานของ ศมส.ให้เกิด ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีโดรน และระบบภูมิสารสนเทศ หรือจีไอเอส ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายทางอากาศ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ในพื้นที่ โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะนำร่องนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาศึกษาโครงการสาครบุรี และจะสรุปผลโครงการนำร่องภายในเดือน ธ.ค.2560

“ที่ผ่านมาไม่เคยนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการศึกษาวิถีชีวิตมนุษย์ เมื่อ ศมส. และ จปร.ทำโครงการนำร่องสำเร็จ จะส่งผลให้งานวิจัยเห็นถึงสภาพของปัญหามานุษยวิทยาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และจะดำเนินการขยายผลการทำงาน โดยจะเริ่มจากกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะการศึกษาปัญหาการทำไร่หมุนเวียนที่คนทั่วไปมักเรียกว่า ไร่เลื่อนลอย ที่กะเหรี่ยงมักจะถูกประณามจากสังคมว่าเป็นผู้ทำลายป่า ซึ่งที่จริงอาจมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ เพื่อให้ทราบปัญหาที่แท้จริงที่จะกำหนดทิศทางแก้ปัญหาได้ตรงจุดยิ่งขึ้น” ผอ.ศมส.กล่าว.

นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) องค์การมหาชน กล่าวว่า ศมส. หารือร่วมกับศูนย์วิจัยสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) .. 17 ก.ย. 2560 23:57 17 ก.ย. 2560 23:57 ไทยรัฐ