วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชิงธงรองผู้ว่าฯ

โดย ซี.12

กระบวนการคัดสรรหาตัวผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ของกระทรวงมหาดไทยผ่านไปแล้วด้วยความเรียบร้อย มีการนำเข้าไปขออนุมัติการแต่งตั้งจาก ครม.เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

ก็มาถึงเวลาของการชิงธงเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าเมืองในอนาคต ซึ่งจะต้องผ่านการเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน จึงมีบรรดา นักปกครอง ทั้งหลายที่อยู่ในสังกัดกรมการปกครองในตำแหน่งต่างๆสมัครเข้าลงสนามเกือบร้อยคน

มีทั้ง ปลัดจังหวัด เป็นกลุ่มหลักนอกนั้นก็เป็น ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการกองอธิการวิทยาลัย และ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ผู้เข้ารับการประเมินเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อข้าราชการที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีการสอบสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ไปแล้วเมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2560 จำนวน 90 ราย

มี ปลัดจังหวัด อยู่ 69 รายจาก 76 จังหวัด คือ 1.นายสมโภช โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่ 2.นายวิสิษฎ์ พวงเพชร ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี 3.นายธนสินธ์ ไชยสิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ 4.นายภาสกร บุญญลักษม์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร 5.นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล ปลัดจังหวัดจันทบุรี 6.นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี 7.นายสุเทพ วงษ์พานิช ปลัด จังหวัดชัยนาท 8.นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา ปลัดจังหวัดชัยภูมิ 9.นาย ประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัดชุมพร 10.นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย

11.นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 12.นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ ปลัดจังหวัดตรัง 13.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล ปลัดจังหวัดตราด 14.นายคมทัตต์ ตันติยมาศ ปลัดจังหวัดนครนายก 15.นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ ปลัดจังหวัดนครปฐม 16.ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา 17.นายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช 18.นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ 19.นายสมยศ ศิลปีโยดม ปลัด จังหวัดนนทบุรี 20.นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส

21.นายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน 22.นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ ปลัดจังหวัดบึงกาฬ 23.นายวงเทพ เขมวิรัตน์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ 24.นาย จรูญศักดิ์ สิงหเดช ปลัดจังหวัดปทุมธานี 25.นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 26.นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี 27.นายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี 28.ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29.ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมภู ปลัด จังหวัดพะเยา 30.นายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา

31.นายศิลป์ชัย รามณีย์ ปลัดจังหวัดพัทลุง 32.นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร 33.นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก 34.นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี 35.นายสนั่น พงษ์อักษร ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ 36.นายดำรงค์ สิริวิชยอิ่มวิเศษ ปลัดจังหวัดแพร่ 37.นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต 38.นายวิรุจ วิชัยบุญ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม 39.นายสมเพชร สร้อยสระคู ปลัดจังหวัดมุกดาหาร 40.นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันพรุ่งนี้จะทำบันทึกต่อถึงปลัดจังหวัดที่เหลืออีก 29 ราย และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ จนครบ 90 ราย.

“ซี.12”

กระบวนการคัดสรรหาตัวผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ของกระทรวงมหาดไทยผ่านไปแล้วด้วยความเรียบร้อย มีการนำเข้าไปขออนุมัติการแต่งตั้งจาก ครม.เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว 17 ก.ย. 2560 11:30 17 ก.ย. 2560 12:18 ไทยรัฐ