วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปีแรก สร้างไทยเป็นชาติพระศรีอารย์

ผมเพิ่งได้รับหนังสือ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560–2564” จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ แผนพัฒนาฉบับนี้จัดทำบนพื้นฐานของ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” (พ.ศ.2560–2579) ของ รัฐบาล คสช. เพื่อปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ประเทศไทยใหม่ New Thailand” ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

สภาพัฒน์ ระบุว่า แผนพัฒนาฉบับที่ 12 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการเชื่อมต่อกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวมาสู่การปฏิบัติ แต่ละยุทธศาสตร์จะมีการกำหนดประเด็นการพัฒนา เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก

สภาพัฒน์ เขียนไว้ในแผนว่า ประเทศไทยมีข้อจำกัดของ ปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้าน และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ำ แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพ และมีความเหลื่อมล้ำสูง เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน และเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฉบับที่ 12 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว เป็นต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน

ในขณะที่ การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอร์รัปชันในวงกว้าง ส่งผลให้การผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ บางภาคส่วนของสังคมจึงยังถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง

นี่คือ สภาพประเทศไทยในปัจจุบันนี้ จากการสรุปของสภาพัฒน์ ทีนี้ไปดู แผนพัฒนาฉบับที่ 12 ใน 5 ปีข้างหน้า จะทำอะไรกันบ้าง สภาพัฒน์ ได้กำหนดเป็นหลักการ “6 ยึด” ไว้ดังนี้

1.ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องตั้งแต่แผนพัฒนาฯฉบับที่ 9

2.ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” พัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมคุณธรรม

3.ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของ วิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มี คติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

4.ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก โดยเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ดังนี้

“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่ มีวินัย ตื่นรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะ และทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก...” มีอีกยาวครับ อ่านเพียงแค่นี้ก็เพ้อแล้ว

5.ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำ...” 6.ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี...”

นี่คือ “5 ปีแรก” ของ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ถ้าทำได้จริงอย่างที่เขียน ประเทศไทย จะเป็น ประเทศพระศรีอารย์ คือ บ้านเมืองมีความสงบสุข ประชาชนมีแต่ความสุข ทุกคนพอใจในความเป็นอยู่ ทุกคนเป็นคนดีเหมือนกันหมด...อีก 5 ปี ไม่นานเกินรอ.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

ผมเพิ่งได้รับหนังสือ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560–2564” จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ แผนพัฒนาฉบับนี้จัดทำบนพื้นฐานของ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” (พ.ศ.2560–2579) 17 ก.ย. 2560 09:31 17 ก.ย. 2560 12:16 ไทยรัฐ