วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัดทั่วโลกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย ร.9

เป็นศูนย์กลางให้ชาวไทยต่างแดน เน้นเรียบง่ายและสมพระเกียรติ

จากการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ซึ่งมีพระธรรมทูตไทยจากทั่วโลกร่วมประชุม ที่วัดพุทธวิหาร เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กล่าวว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการ มส. มีสาส์นมายังพระธรรมทูตไทย ความว่า การ ปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับชาวไทยและชาวยุโรป เป็นการประกาศเกียรติคุณของพระ พุทธศาสนา และความงดงามของวัฒนธรรมไทย ด้วย ความเสียสละ ความฉลาด ทรงความรู้ ทรงธรรม และ การปฏิบัติตามพระธรรมวินัย พระพุทธศาสนาจึงรุ่งเรือง อยู่ในทวีปยุโรป ความงดงามของคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอยู่ที่การสำรวม และรักษาระเบียบ คือพระธรรมวินัย การมาปฏิบัติศาสนกิจในทวีปยุโรป นับเป็นความ เสียสละที่ต้องละถิ่นฐานภูมิลำเนา สละความสุขส่วนตัว ขอชื่นชมและอนุโมทนางานสำคัญของคณะสงฆ์ไทยในปีนี้คือ ทุกวัดในต่างประเทศต้องเป็นศูนย์กลางประชาชนชาวไทย ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในเดือน ต.ค.ศกนี้ เพื่อน้อมส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างไพศาลแก่พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทย สู่สวรรคาลัย ขอให้เน้นเรื่องความเรียบง่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ และสมพระเกียรติ

พระพรหมสิทธิกล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังมีมติออกปฏิญญาอัมสเตอร์ดัม ประจำปี 2560 ดังนี้ ร่วมกันจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) พัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ไทยและพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินการของสำนักวิปัสสนากรรมฐาน จัดวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ร่วมกันจัดงานสัมมนาชาวพุทธนานาชาติ และงาน วิสาขบูชาโลกปี 2561 ร่วมกันจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ร่วมกันจัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในทวีปยุโรป เป็นต้น.

จากการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ซึ่งมีพระธรรมทูตไทยจากทั่วโลกร่วมประชุม ที่วัดพุทธวิหาร เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ 16 ก.ย. 2560 04:47 16 ก.ย. 2560 04:47 ไทยรัฐ