วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.ติวเข้มหลักสูตรสืบสวน-ไต่สวน จัด ลต.เที่ยงธรรม ไร้โกง ตาม รธน.60

"บุญส่ง" เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน ระดับกลาง รุ่นที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านสืบสวนและสอบสวน เพื่อควบคุมการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.60 นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน ระดับกลาง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 มิถนายน 2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวน ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส่วนกลางและส่วนจังหวัด จำนน 130 คน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน ระดับกลาง รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 มาอย่างต่อเนื่อง และมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสามรุ่น รวมทั้งสิ้น 350 ค

นายบุญส่ง กล่าวต่อว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กกต.ชุดนี้ ได้พยายามผลักดันให้มีบทบัญญัติเพิ่มอำนาจของ กกต.และพนักงานสืบสวนสอบสวนของ สนง.กกต. ในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีในศาลหลายประการ เช่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ กกต.มีอำนาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง สั่งให้มีการดำเนินการเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วย หรือทุกหน่วยเลือกตั้ง สั่งระงับสิทธิสมัครเป็นการชั่วคราว(ใบส้ม) สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครเลือกตั้ง(ใบดำ) และใช้สำนวนการสืบสวนหรือไต่สวนของ กกต.เป็นหลัก ในการพิจารณาคดีชั้นศาล

อีกทั้งใน พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต.กำหนดให้พนักงานสืบสวนสอบสวนของ สนง.กกต.เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญา และเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้มีงบประมาณในการหาข่าว การสร้างเครือข่ายการข่าว ให้รางวัลแก่ผู้ชี้ช่องเบาะแส การคุ้มครองพยาน การกันพยานในคดีเลือกตั้ง นอกจากนั้น ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนได้เตรียมการสร้างเครือข่ายด้านการข่าว โดยมีระเบียบ กกต.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการเลือกตั้ง ดำเนินการให้มี MOU กับสำนักกิจการยุติธรรม และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมการปกครอง กรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการกงสุล กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปปส. เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบในการสืบสวนสอบสวนคดีเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่เพื่อให้ผู้แทนที่เป็นคนดีมาบริหารประเทศต่อไป

"บุญส่ง" เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน ระดับกลาง รุ่นที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านสืบสวนและสอบสวน เพื่อควบคุมการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 15 ก.ย. 2560 16:52 15 ก.ย. 2560 18:28 ไทยรัฐ