วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ-ริบเครื่องราชฯ 'วิสุทธิ์ วานิชบุตร'

ราชกิจจาฯ เผยประกาศโปรดเกล้าฯ ถอดยศ "พล.ต.ต.วิสุทธิ์ วานิชบุตร" และริบเครื่องราชฯ หลังโดนจําคุกทำผิดกฎหมายที่ดิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย.60 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศตํารวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอด พล.ต.ต.วิสุทธิ์ วานิชบุตร อดีตข้าราชการตํารวจ ออกจากยศตํารวจ ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกในความผิดต่อประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วยการถอดยศตํารวจ พ.ศ.2547 ข้อ 1 (2) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลาที่บุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ตามข้อ 6 และข้อ 7 (2) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548.

ราชกิจจาฯ เผยประกาศโปรดเกล้าฯ ถอดยศ "พล.ต.ต.วิสุทธิ์ วานิชบุตร" และริบเครื่องราชฯ หลังโดนจําคุกทำผิดกฎหมายที่ดิน 15 ก.ย. 2560 16:08 15 ก.ย. 2560 18:37 ไทยรัฐ