วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กระทรวงวิทย์ฯ ระดมผลงานเด่นโชว์และช็อปในงาน Thai Tech EXPO 2017

"กระทรวงวิทย์ฯ" ระดมผลงานเด่นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมโชว์และช็อปในงาน Thai Tech EXPO 2017 เทคโนโลยีไทย ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0


ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ตามที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการการทำงานร่วมกันในปีนี้ หน่วยงานจึงได้ร่วมกันจัดงาน Thai Tech EXPO 2017 ภายใต้แนวคิด : "เทคโนโลยีไทย...ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0" ซึ่งเป็นการรวมงานใหญ่ประจำปี 3 งาน คืองาน Thailand Tech Show นิทรรศการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวน 6 คลัสเตอร์ และ งาน TechoMart มาจัดรวมกัน เพื่อนำเสนอผลงานโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงบริการต่างๆ ของ 15 หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวง ระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2560 ณ ฮอลล์ 105-106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” รวมทั้งเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของคนไทย ในการนำมาพัฒนาประเทศและต่อยอดการค้าในเชิงพาณิชย์

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 4 โซนหลัก ได้แก่ โซน TechnoMart ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" นำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรางวัลเกียรติยศที่พระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายจากนานาประเทศ การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีชุมชน : หมู่บ้านนวัตกรรม (Inno-Village) จำนวน 20 หมู่บ้าน การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงเศรษฐกิจสู่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนทำให้สามารถพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศได้ในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 จำนวน 7 รางวัล และรางวัลโครงการประกวดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 จำนวน 10 รางวัล ประกอบด้วย สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต และ รางวัลสุดยอดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม

โซนนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวน 6 คลัสเตอร์ ได้แก่ (1) กลุ่มเทคโนโลยีด้านอาหาร (Food Technology) เช่น การแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านอาหารของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร การแสดงผลงานโครงการ Future Food Lab และ การประกวด Food Innopolis Innovation Contest (2) เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology) นำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีของ Medical Technology ที่จดทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว สามารถนำขายสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ เช่น สมุนไพร ชุดตรวจโรค อาหารเสริม ยา หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (3) เทคโนโลยีแห่งอนาคต (Future Technology) เป็นการจัดแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่จะส่งผลให้เกิดทิศทางการให้บริการการใช้งาน และคุณประโยชน์ในอนาคต ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เช่น การพัฒนาย่านนวัตกรรม วัสดุวิศวกรรมนาโน อากาศยานไร้คนขับ (4) โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) ประกอบด้วยความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ และบทบาทหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง (5) เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ที่มีอยู่ในประเทศและของเหลือใช้จากการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และ (6) นิทรรศการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI for OTOP) ที่นำเสนอผลงานการพัฒนาสินค้า OTOP ด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP Life Style (ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องแต่งตัว) พร้อมตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือ โซน Thailand Tech Show จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และเทคโนโลยี (INNO –FUSION : Power Up Business with STI) เป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อเป็นตลาดเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย ผู้ซื้อพบผู้ขาย ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงภาคเอกชนให้สามารถเข้าถึงและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ยังมีการจัดงาน Investor Day ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการเพื่อเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรที่ได้รับคัดเลือกว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตสินค้าและบริการ และเปิดเวทีให้นักลงทุนหรือผู้สนใจได้มีโอกาสเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อไปลงทุนหรือสร้างมูลเพิ่มให้กับธุรกิจต่อไปได้

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวเพิ่มว่า ตลอดระยะเวลา 5 วัน ของการจัดงาน ยังมีการประชุม เสวนาทางวิชาการ การฝึกอบรมสาธิตเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างอาชีพ การบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งการเจรจาธุรกิจ (Business Matching/Pitching) ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มุ่งหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทย เกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้น พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 และเป็นเวทีการค้าให้กับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนได้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าผลงานวิจัยและเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมไทยต่อไป.

"กระทรวงวิทย์ฯ" ระดมผลงานเด่นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมโชว์และช็อปในงาน Thai Tech EXPO 2017 เทคโนโลยีไทย ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 15 ก.ย. 2560 08:52 15 ก.ย. 2560 09:16 ไทยรัฐ