วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิบดีศาล

โดย ซี.12

วงการตุลาการจะมีอธิบดีคนใหม่ในศาลต่างๆที่เป็นอธิบดีศาลชั้นต้น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากพอสมควร ท่านใดยังนั่งที่เดิมต่อจากปีงบประมาณที่แล้วจะยังไม่นำมาบอกกล่าวเพราะเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันทั้งในและนอกวงการอยู่แล้ว

1.นายจรูญ ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง 2.นายบุญชู ทัศนปนะพันธ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา 3.นายโอภาส อนันตสมบูรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 4.นายชลิศร์ สวัสดิทัต ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ 5.นายไพจิตร สวัสดิสาร อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี 6.นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงาน 7.นายเทพ อิงคสิทธิ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี 8.นายพิสุทธิ์ ศรีขจร ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง 9.นายอนุวัตร มุทิกากร อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 4 เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 10.นายทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 6 เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 7

11.นายสุทิน นาคพงศ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง 12.นางสุวิชา นาควัชระ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 13.นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร ประธานแผนกคดีผู้บริโภคฯ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 5 14.นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งฯ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 15.นาง นันทวัน เจริญชาศรี รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 3 16.นายสันทัด สุจริต รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4 เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 4 17.นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักงานประธานศาลฎีกา เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 2 18.นายสุรพล สนธยานนท์ อธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 6 19.นายศิริชัย คุณจักร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็น อธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 20.นายชัยยุทธ กลับอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 6 เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 3

21.นายปัญญา ช่อมณี ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมฯ ศาลอุทธรณ์ภาค 8 เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8 22.นายประสาร กีรานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ เป็น อธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 23.นายเดชา อัชรีวงศ์ไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักงานประธานศาลฎีกา เป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาล แรงงานภาค 2 24.นายมานิตย์ สุขอนันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ เป็น อธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 25.นายบดินทร์ ตรีรานุรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็น อธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 26.นายระบิล จันทร์ภิรมย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็น อธิบดีศาลแรงงานภาค 7 27.นายมนูภาน ยศธแสนย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็น อธิบดีศาลแรงงานภาค 6 28.นายวิเชียร แสงเจริญถาวร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (แรงงาน) เป็น อธิบดีศาลแรงงานภาค 4 29.นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็น อธิบดีศาลแรงงานภาค 5 30.นายพิสิษฐ นิ่งน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็น อธิบดีศาลแรงงานภาค 9

ขอทำบันทึกไว้เฉพาะผู้ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งใหม่ตามมติ ก.ต. ซึ่ง จะมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้.

“ซี.12”

วงการตุลาการจะมีอธิบดีคนใหม่ในศาลต่างๆที่เป็นอธิบดีศาลชั้นต้น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากพอสมควร ท่านใดยังนั่งที่เดิมต่อจากปีงบประมาณที่แล้วจะยังไม่นำมาบอกกล่าวเพราะเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันทั้งในและนอกวงการอยู่แล้ว 13 ก.ย. 2560 10:16 13 ก.ย. 2560 13:11 ไทยรัฐ