วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.มอบรางวัลข้าราชการและบุคลากรสำนักอนามัย

ภาพจาก:เว็บไซต์กองประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 ก.ย. แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. กล่าวว่า กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพข้าราชการและบุคลากร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความสนใจในการดูแลตนเอง รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม โดยจัดการประกวดแข่งขันเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพ มีส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 63 แห่ง มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 1,752 คน พบว่า มีน้ำหนักลดลงร้อยละ 48.23 และรอบเอวลดลง ร้อยละ 45.50 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ รางวัลชมเชย อันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง ได้แก่ รางวัลชมเชย อันดับ 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง และรางวัลชมเชย อันดับ 3 ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี.

วันที่ 12 ก.ย. แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. กล่าวว่า กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพข้าราชการและบุคลากร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ... 13 ก.ย. 2560 02:35 13 ก.ย. 2560 02:37 ไทยรัฐ