วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุทยานฯ สั่งปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 5 ปี

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี รัฐบาลควรจัดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้และร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวให้แก่ ประชาชนทุกคนในประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานอื่นและภาคประชาชน ในการแจกกล้าไม้ ปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ และติดตามผลอย่างต่อเนื่องทั้ง 77 จังหวัด ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ไร่ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” โดยจัดให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งแจกจ่ายกล้าไม้แก่ประชาชนนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขาทุกแห่ง.

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี ... 13 ก.ย. 2560 01:04 13 ก.ย. 2560 01:17 ไทยรัฐ