วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะรัฐเพิ่มภาษีสุราตามปริมาณแอลกอฮอล์-เพิ่มคุณภาพหาช่องส่งนอก

ผู้จำหน่ายสุรา แนะรัฐเพิ่มภาษีสุราตามปริมาณแอลกอฮอล์ ถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม ด้านผู้ผลิต ควรหันผลิตสุราที่มีคุณภาพสูง มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำ ดีกรีต่ำ เชื่อเพิ่มช่องทางขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งออกไปขายตลาดต่างประเทศ

จากกรณี นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวถึง กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 12 ก.ย.นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงสร้างอัตราภาษีใน 3 รายการสินค้าที่อยู่ในพิกัดภาษีสรรพสามิต ประกอบด้วย สุรา ยาสูบ และไพ่ โดยหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว จะมีขั้นตอนในการลงราชกิจจานุเบกษา จากนั้นกรมสรรพสามิตจะประกาศอัตราภาษีใหม่ทุกรายการสินค้า ก่อนที่กฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย.นี้นั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากกลุ่มผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าแห่งหนึ่งว่า จากมาตรการที่ภาครัฐกำลังปฏิรูปภาษีสรรพสามิต และอัตราภาษีใหม่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย นี้ ในส่วนของภาษีสุรายังมีประเด็น และเป็นเรื่องที่น่าจะต้องทบทวนวิธีคิดในการจัดเก็บภาษีสุราใหม่ เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งวิธีคิดภาษีสุราแบบใหม่ที่เหมาะสมควรจะมีหลักวิธีคิดดังต่อไปนี้

(1) ภาษีสุราใหม่ ต้องไม่ทำให้รัฐได้รับเงินภาษีน้อยลงกว่าเดิม (2) ควรใช้วิธีคิดภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์หรือตามดีกรี ทำให้สุราที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง มีฤทธิ์ทำลายสุขภาพรุนแรง ต้องจ่ายภาษีแพงกว่าสุราที่มีดีกรีแอลกอฮอล์น้อยกว่า

โดยสรุปคือ ให้ใช้วิธีคิดภาษีโดยคิดตามปริมาณแอลกอฮอล์หรือดีกรีสุราในอัตราภาษีสูง ที่ทำให้รัฐได้ภาษีไม่ลดลง แหล่งข่าวยังกล่าวต่อไปว่า จากแนวคิดข้างต้นจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระบบธุรกิจสุรา คือ 1) ด้านผู้บริโภค จะลดปริมาณการบริโภคสุราที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง โดยจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปบริโภคเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำที่มีราคาถูกกว่า และอาจจะหันไปบริโภคเหล้าหรือเบียร์ชนิดปลอดแอลกอฮอล์ที่ไม่ทำลายสุขภาพแทน 

2) ด้านผู้ผลิต จะหันไปผลิตสุราที่มีคุณภาพสูง มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำ ดีกรีต่ำ ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งออกไปขายตลาดต่างประเทศได้ เพราะปัจจุบันต่างประเทศมีเทรนด์นิยมและส่งเสริมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่ำๆ มากขึ้น รัฐบาลควรปรับโครงสร้างภาษีสุรา โดยเพิ่มภาระภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์ให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์เรื่องการให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพซึ่งจะทำให้สุราที่มีราคาถูกและมีแอลกอฮอล์ในระดับสูงจะต้องมีภาระภาษีที่สูงขึ้นและซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์เรื่องการให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพซึ่งจะทำให้สุราที่มีราคาถูกและมีแอลกอฮอล์ในระดับสูงจะต้องมีภาระภาษีที่สูงขึ้นและสินค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มสินค้าซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์เรื่องการให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ ซึ่งจะทำให้สุราที่มีราคาถูกและมีแอลกอฮอล์ในระดับสูงจะต้องมีภาระภาษีที่สูงขึ้นและสินค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มสินค้า.

ผู้จำหน่ายสุรา แนะรัฐเพิ่มภาษีสุราตามปริมาณแอลกอฮอล์ ถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม ด้านผู้ผลิต ควรหันผลิตสุราที่มีคุณภาพสูง มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำ ดีกรีต่ำ เชื่อเพิ่มช่องทางขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งออกไปขายตลาดต่างประเทศ 12 ก.ย. 2560 19:23 12 ก.ย. 2560 20:23 ไทยรัฐ