วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรกรรุ่นใหม่รสนิยมสูงขึ้น ชอบซื้อของฟุ่มเฟือยดันหนี้พุ่ง

น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรว่า จากการสำรวจเกษตรกรทั่วประเทศ 10,000 ครัวเรือน ระหว่างปีการผลิต 58/59 พบว่า มีรายได้เงินสด 300,565 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบกับปี 57/58 แบ่งเป็นรายได้จากภาคเกษตร 157,373 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้น 6.05% และนอกภาคเกษตร 143,192 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้น 6.17% ส่วนรายจ่ายเงินสดอยู่ที่ 248,170 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้น 12.89% เมื่อเทียบกับปี 57/58 แบ่งเป็น รายจ่ายในภาคเกษตร 100,281 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้น 9.8% และนอกภาคเกษตร 147,889 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้น 5.08%

“ถ้าเทียบเป็นรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน (รายได้เงินสดหักลบออกจากรายจ่ายเงินสด) ในปี 58/59 เท่ากับว่าเกษตรกรมีรายได้ติดลบถึง 17.4% หรือเหลือเพียง 52,395 บาทต่อครัวเรือน ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการที่เกษตรกร มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายจ่ายนอกการเกษตรที่คิดเป็นสัดส่วน 58-60% และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งค่าเทอมบุตร ค่าสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน รวมถึงการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยตามรสนิยมที่สูงขึ้น อาทิ การซื้อรถยนต์รุ่นใหม่ๆ สมาร์ทโฟนราคาแพง ส่วนรายจ่ายในภาคเกษตรที่คิดเป็น 40-42% ส่วนใหญ่มาจากค่าจ้างแรงงาน ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณหนี้สินปี 58/59 ที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า 4.55% หรืออยู่ที่ 122,695 บาทต่อครัวเรือน”

สำหรับในปีการผลิต 59/60 คาดว่า รายได้ครัวเรือนเกษตรจะมีอัตราเพิ่มขึ้น 3-5% จากผลผลิตเกษตรที่เพิ่มขึ้น เพราะสภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวย และปัจจัยสนับสนุนภายในจากนโยบายภาครัฐ ที่มีแผนงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ เป็นต้น.

น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรว่า จากการสำรวจเกษตรกรทั่วประเทศ 10,000 ครัวเรือน ระหว่างปีการผลิต 58/59 12 ก.ย. 2560 07:24 12 ก.ย. 2560 08:26 ไทยรัฐ