วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมเจ้าท่า เตรียมรองรับความปลอดภัยผู้โดยสาร งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9

กรมเจ้าท่า กำหนดแผนเตรียมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ ตั้งแต่วันที่ 25-27 และ 29 ตุลาคม 2560 เพื่อรองรับผู้โดยสารเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ..

วันที่ 11 ก.ย.60 กรมเจ้าท่า กำหนดแผนเตรียมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ ตั้งแต่วันที่ 25-27 และ 29 ตุลาคม 2560 เพื่อรองรับผู้โดยสารเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ด้วยระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และพระเมรุมาศท้องสนามหลวง รวมถึงบริเวณโดยรอบ

ขณะนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางทั้งทางบกและทางเรือมาร่วมในพระราชพิธีฯ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม ดูแล จัดทำระบบรองรับการปฏิบัติการและการให้บริการด้านความปลอดภัยทางน้ำ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2520 จึงประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเฉพาะคราว ดังนี้ ด้านเหนือ สะพานกรุงธนบุรี ด้านใต้ สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00-21.00 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.

อย่างไรก็ตาม ห้ามเรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า เรือบรรทุกสินค้าอันตราย ผ่านตามวันเวลาที่กำหนดยกเว้นเรือของหน่วยงานราชการ ที่รักษาการณ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กรณีมีเหตุจำเป็นอาจงดใช้ท่าเรือฝั่งพระนครเป็นการชั่วคราว โดยให้เรือด่วนเจ้าพระยา งดใช้ท่าเรือท่าช้าง ท่าพระอาทิตย์ และท่าราชินี โดยด้านเหนือให้ใช้ท่าเรือเทเวศร์ ด้านใต้ให้ใช้ท่าเรือตลาดยอดพิมาน เรือข้ามฟากที่ให้บริการท่าเรือพระจันทร์เหนือ, ท่าเรือมหาราช, ท่าเรือท่าช้าง ให้ใช้ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนครแทน และท่าเรือท่าเตียน ให้ใช้ท่าเรือราชินีแทน สำหรับเรือบริการนักท่องเที่ยว ด้านเหนือให้ใช้ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร ด้านใต้ให้ใช้ท่าเรือราชินี

นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า ร่วมกับ สมาคมเรือไทย โดยเรือร้านอาหารและภัตตาคาร รวมถึงผู้ประกอบการเรือโดยสาร ที่แสดงเจตจำนงเข้าร่วมถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ด้วยการสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ดังนี้ ด้านเหนือ ให้บริการรับ-ส่ง จำนวน 3 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือกระทรวงพาณิชย์-ท่าเรือท่าน้ำนนทบุรี-ท่าเรือสะพานพระราม 8 ด้านใต้ ให้บริการรับ-ส่ง จำนวน 2 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือสาทร-ท่าเรือยอดพิมาน วันที่ 25-26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารของทางราชการ โดยผ่านช่องทางวิทยุ โทรทัศน์ เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือพบเห็นความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุทางน้ำ ได้ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร. 0 2205 1534 สายด่วน 1599 , กรมประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2618 2323 , จส.100โทร. 0 2711 9151-8 สายด่วน 1177 และ 1808 , สวพ.91สายด่วน 1644 , กระทรวงคมนาคมสายด่วน 1564 , กรมเจ้าท่า โทร. 0 2639 4782 สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง.

กรมเจ้าท่า กำหนดแผนเตรียมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ ตั้งแต่วันที่ 25-27 และ 29 ตุลาคม 2560 เพื่อรองรับผู้โดยสารเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ... 11 ก.ย. 2560 19:07 11 ก.ย. 2560 22:57 ไทยรัฐ