วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พช.คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 จากสำนักงาน ก.พ.ร.

กรมการพัฒนาชุมชน รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2560 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2560 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้รับรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่บ้านสนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 "พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม" ในโอกาสนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารกรมฯ และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนร่วมในพิธี และร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม.

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในโลกของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ เพื่อพลิกโฉมการทำงานของภาครัฐ (Transform) ด้วยการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยพัฒนางานบริการ รวมถึงต้องทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ และเป็นที่พึ่งของประชาชน ซึ่งในการพลิกโฉมระบบราชการดังกล่าว สำนักงาน ก.พ.ร. ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนผลักดัน โดยการจัดงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐในวันนี้ นับเป็นกลไกลสำคัญที่จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นพัฒนาการปฎิบัติราชการมาอย่างต่อเนื่อง

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ เปิดเผยว่า "รางวัลเลิศรัฐ" ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน เพราะ "รางวัลเลิศรัฐ" เป็นรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศของหน่วยงานภาครัฐ บอกถึงความสำเร็จด้านการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนนับเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีบุคลากรทำงานใกล้ชิดกับประชาชนในระดับฐานรากตำบลหมู่บ้านทั่วประเทศ โดยตนเองเชื่อว่าบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนทุกคน มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในการรับผิดชอบทำงานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนวางไว้ นั่นคือ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้

ทั้งนี้ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ส่วนราชการที่มีการพัฒนาจนผลงานมีความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับส่วนราชการมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ 2560 จัดให้มีการมอบ "รางวัลเลิศรัฐ" (Public Sector Excellence Awards : PSEA) รางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง รางวัลเลิศรัฐจะมอบให้แก่หน่วยงานที่พัฒนาคุณภาพการให้บริการ และระบบการบริหารงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จนเกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม.

กรมการพัฒนาชุมชน รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2560 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 11 ก.ย. 2560 18:11 11 ก.ย. 2560 20:22 ไทยรัฐ