วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ลดเหลื่อมล้ำ" - "เพิ่มนวัตกรรม"

"สาธารณสุข 4.0" เสริมภูมิคุ้มกันระบบสุขภาพไทยสู่ความ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

“สาธารณสุข 4.0” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นโมเดลใหญ่ ของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะใช้เป็นแผนแม่บทในการขับเคลื่อนให้ประเทศเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งหมายถึงการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง ความเข้มแข็งจากภายใน ซึ่งหน่วยงานต่างๆต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะต้องขานรับนโยบายของรัฐบาล และในฐานะเป็นหน่วยงานผู้คุมบังเหียนในการดูแลสุขภาพประชาชน ตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอน การพัฒนางานทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในระบบสาธารณสุข ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ พร้อมเพิ่มผลผลิตและมูลค่าด้วยนวัตกรรม ขณะเดียวกันมุ่งเน้นการสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงน่าจะเป็นคำตอบของโจทย์ที่จะผลักดันสู่เป้าหมาย “สาธารณสุข 4.0”

การประชุมวิชาการของกระทรวงประจำปี 2560 จึงเป็นเสมือนการประเดิมเปิดเวทีระดมความคิดที่มุ่งเน้นผลักดัน การเป็น “สาธารณสุข 4.0” ที่จะช่วยกันพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ สาธารณสุข และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับต่างชาติและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งยังช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าได้อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ที่ผ่านมาถึงแม้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย จะได้รับการยอมรับ จากหลายๆประเทศทั่วโลก ใน เรื่องการให้บริการประชาชนที่ทำให้เข้าถึงสิทธิการรักษา แต่ก็ต้องยอมรับว่าบางครั้ง บางพื้นที่ บางจังหวัด ยังพบว่า มีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้น ทั้งการให้บริการและการเข้าถึงการ บริการทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่าโรงพยาบาล ขนาดใหญ่มักมีปัญหาเกิดความแออัดของผู้ป่วย หลากหลาย ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้คือการยืนยันว่า การพัฒนาสู่ “สาธารณสุข 4.0” ต้องเกิดขึ้นกับระบบสาธารณสุขของประเทศไทย

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขยาย ภาพการผลักดันระบบสาธารณสุขของประเทศไทยสู่สาธารณสุข 4.0 ว่า สาธารณสุข 4.0 เป็นการดึงนโยบายของรัฐบาลที่มี การผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 มาปรับใช้ โดยในส่วน ของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการดึงแนวคิดดังกล่าว มาใช้ ได้แก่ 1. การทำให้เกิดความเป็นธรรม ซึ่ง การทำให้งานสาธารณสุขเกิดความเป็นธรรม คือ การดูแลประชาชนให้ได้รับการบริการที่เท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ โดยจะเริ่มตั้งแต่การมีคลินิกหมอครอบครัว 1 ทีมคอยดูแล 10,000 ประชากร ซึ่งคลินิกหมอครอบครัว ถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนเพื่อให้มีหมอดูแลประหนึ่งญาติ ทั้งจะเน้น การส่งเสริมป้องกันโรค มีการดูแลตั้งแต่ก่อนเจ็บป่วย ซึ่งนับเป็นการสร้างความสมดุลให้กับ ระบบสุขภาพสอดคล้องกับแนวความคิดทำน้อยได้มาก

2. การเพิ่มผลผลิตด้วยนวัตกรรม เช่น การส่งเสริมด้านการแพทย์แผนไทย การสนับสนุนสมุนไพรไทย วัคซีน ยา และการผลิตหุ่นยนต์ เป็นต้น โดยในเรื่องสมุนไพรนั้นก็จะเป็นการสร้างโปรดักส์ว่าสมุนไพรชนิดใดสามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เพราะไทยเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบจำนวนมาก แต่ยังขาดการต่อยอดให้เกิดมูลค่า

3. การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เพราะการจะเป็นประเทศไทย 4.0 ได้ต้องมีนวัตกรรมและการจะมีนวัตกรรมที่ดีได้ ต้องเริ่มที่คนไทยที่ต้องมี ความสามารถในการคิดนวัตกรรมได้ โดยการปูรากฐานตั้งแต่เด็ก ต้องวางแผนว่าจะทำอย่างไรให้เด็กไทยฉลาดมีพัฒนาการที่ดีสมวัย ส่วนผู้สูงอายุก็จะต้องมีการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงบริการได้ ไม่มีการทอดทิ้งกัน เช่น ผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้าน ไม่มีคนดูแล ก็ต้องมีการวางแผนการดูแล มีการบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงอื่น เพื่อใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

และ 4. การทำให้โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสีเขียว เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและทำให้โรงพยาบาลสอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเน้นที่การดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ของโรงพยาบาล

“หากทำให้เกิดสาธารณสุข 4.0 ได้ ตามเป้าที่ตั้งไว้ ในระยะสั้นจะช่วยลดความ แออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ช่วย ประหยัดเงินให้กับผู้ป่วย ไม่ต้องใช้ระยะเวลาที่โรงพยาบาลมาก ญาติมีเวลาได้ไปทำงานสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวและหากดูแลตั้งแต่ยังไม่เจ็บป่วยรุนแรงลดการป่วยที่รุนแรงได้ ก็ยิ่งทำให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง ขณะที่ในระยะยาวยังเป็นการส่งเสริมให้คนไทยหันมาพึ่งตัวเอง ซึ่งจะทำให้ประเทศลดการนำเข้ายา ลดรายจ่ายของประเทศร่วมกับการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสมุนไพรก็จะส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในการรักษาได้ ทำให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระบบ” นพ.โสภณเล่าถึงความสำคัญของสาธารณสุข 4.0

ทีมข่าวสาธารณสุข มองว่า การผลักดัน ให้เกิด “สาธารณสุข 4.0” โดยมีเป้าหมายคือ การทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการด้านสาธารณสุขที่ดีอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับระบบสาธารณสุข น่าจะเป็นคำตอบที่ตรงจุดสำหรับโจทย์จากโมเดลใหญ่ของรัฐบาล ที่ประกาศจะนำพาประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

แต่สิ่งที่เราอดห่วงไม่ได้ และอยากขอฝาก คือการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ด้วยความจริงใจ และด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน

เพราะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องที่เดิมพันด้วยชีวิต

คงน่าเสียดายหากการสร้างระบบสาธารณสุข ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ เป็นได้เพียงความฝัน ที่สวยหรูบนแผ่นกระดาษเท่านั้น.

ทีมข่าวสาธารณสุข

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นโมเดลใหญ่ ของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะใช้เป็นแผนแม่บทในการขับเคลื่อนให้ประเทศเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 11 ก.ย. 2560 13:30 11 ก.ย. 2560 13:37 ไทยรัฐ