วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปปร.21 (ต่อ)

โดย ซี.12

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 มีผู้เข้าเรียนทั้งสิ้น 140 ราย ทั้งคนในภาครัฐคือ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตุลาการ อัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราว 80 คน และคนจากภาคเอกชน ราว 60 คน ดังรายชื่อต่อไปคือ

61.นายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น ประธานบริษัท บจก.พิโซน่า 62.นางสาวปัญชลีย์ อุดมพิมลพัชญ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ไทยอินเตอร์โลจิสติกส์ 63.นางสาวปิณญาดา ตันติมนตรี กรรมการผู้จัดการ บจก.ปุ๋ยอินทรีย์ฟอสเฟต 64.นางสาวปุญชิดา โกมลศุภกิจ กรรมการผู้จัดการ บจก.ที.ที.สมาร์ทกรุ๊ป และ บจก.ที กรุ๊ป ออแกไนเซอร์ 65.นางผ่องพรรณ จันทร์โอชา ผู้อำนวยการสถาบันกันตะบุตร 66.นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ประธานกรรมการบริษัท บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี 67. พันตำรวจโทพเยาว์ ทองเสน ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 68.นายพฤทธิยา รุมาคม อุปนายกสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน 69.นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการบำรุงรักษาระบบ ส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 70.นายพิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

71.นายพิเทพ จันทรเสรีกุล กรรมการผู้จัดการ บจก.โตโยต้า กรุงไทย 72.นายไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 73.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา 74.นางภรณี ดวงฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บจก.พระพรพรจุฑา 75.นางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 76.นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 77.นางสาวมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บมจ.ไออาร์พีซี 78.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา 79.พันตำรวจเอกมาโนชย์ จิตรภักดี รองผู้บังคับการกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 80.นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

81.รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย รองศาสตราจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 82.นางสาวรัชนี วโรกร ประธานกรรมการบริหาร บจก.ซีแอทเทิล ไลฟ์ซายน์ 83.พลเอกรุจ กสิวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 84.รองศาสตราจารย์วรฐ คูหิรัญ รองศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 85.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 86.นายวรวิทย์ ปวพจน์ กรรมการผู้จัดการ บจก. พอสแมท 87.พันเอก (พิเศษ) วรินทร ทานาค ผู้อำนวยการ ส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมการแพทย์ทหารบก กระทรวง กลาโหม 88.นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 89.นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 90.พลตำรวจโทวิบูลย์ บางท่าไม้ สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

91.นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 92.พันตำรวจเอก (พิเศษ) วิศาล พันธุ์มณี รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 93.นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 94.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 95.นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 96.นายศิริพัฒน์ บุญมี กรรมการผู้จัดการ บจก.สำนักกฎหมายธรณิศ 97.นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 98.พลอากาศเอกศิวเกียรติ์ ชเยมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 99.นายศุภกร พจมานศิริกุล ประธานกรรมการบริษัท บจก.สิตาชา 100.นายศุภสิทธิ์ สิมะอารีย์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ศุภสิริ ดีเวลลอปเม้นท์

วันพรุ่งนี้คงเป็นชุดสุดท้ายสำหรับผู้เข้าหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21.

คอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง

ปปร.21

ปปร.21 (ต่อ)

“ซี.12”

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 มีผู้เข้าเรียนทั้งสิ้น 140 ราย ทั้งคนในภาครัฐคือ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตุลาการ อัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราว 80 คน 11 ก.ย. 2560 10:59 11 ก.ย. 2560 12:55 ไทยรัฐ