วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาสตร์พระราชาสู่ฝายประชารัฐ

โดย สะ-เล-เต

“...ควรสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามร่องน้ำเพื่อช่วยชะลอกระแสน้ำและเก็บกักน้ำ สร้างความชุ่มชื้นให้กับบริเวณต้นน้ำ...การปลูกป่าทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลาย จะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหนุนน้ำส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน ซึ่งจะให้น้ำค่อยๆแผ่ขยายออกไปทำความชุ่มชื้นในบริเวณนั้น...” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

เพื่อน้อมนำพระราชดำรัสมาปฏิบัติ สร้างความยั่งยืนและความสมดุลทางธรรมชาติระหว่างประชาชน-น้ำ-ป่าไม้-สัตว์ป่า ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน อธิบายว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆของกรม ชลประทาน ได้มีการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องทุกๆพื้นที่ที่กรม ชลประทานเข้าไปพัฒนาแหล่งน้ำ

จะต้องมีการปลูกป่าทดแทนในบริเวณป่าเสื่อมโทรมไม่น้อยกว่า 2 เท่าของพื้นป่าเดิม

รวมทั้งน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” เรื่องฝายชะลอความชุ่มชื้น หรือฝายต้นน้ำ (CHECK DAM) มาขยายผลในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก อ.อุ้มผาง จ.ตาก ป่าต้นน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง เป็นอีกพื้นที่ที่กรมชลประทานได้ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สมาคมผู้ใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อยี่สิบสองนอ และประชาชนในพื้นที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน ในรูปแบบฝายประชารัฐ 5 แห่ง เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้มีความสมบูรณ์ และเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่า

นอกจากนี้ ยังได้สร้างฝายต้นน้ำที่บ้านโสม ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก ตามที่ชาวบ้านร้องขอ เพราะในช่วงฤดูแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ทั้งที่หมู่บ้านตั้งอยู่เหนือเขื่อนภูมิพล แต่ในฤดูฝนน้ำจะไหลลงเขื่อนทั้งหมด ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ กรมชลประทานจึงน้อมนำ “ศาสตร์ราชา” สร้างฝายต้นน้ำ 2 แห่ง ในรูปแบบฝายประชารัฐมาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน

ฝาย 2 แห่งนี้ไม่เพียงจะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน 447 คน ให้มีน้ำกินน้ำใช้ในฤดูแล้ง ยังช่วยรักษาระบบนิเวศสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้และสัตว์ป่าอีกด้วย.

สะ–เล–เต

“...ควรสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามร่องน้ำเพื่อช่วยชะลอกระแสน้ำและเก็บกักน้ำ สร้างความชุ่มชื้นให้กับบริเวณต้นน้ำ...การปลูกป่าทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลาย จะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหนุนน้ำส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน 11 ก.ย. 2560 10:56 11 ก.ย. 2560 12:42 ไทยรัฐ