วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ฟอนซ่า' จับมือองค์กรท้องถิ่น ร่วมพัฒนายุทธศาสตร์กีฬาชาติ

สหพันธ์สมาคมกีฬาชาติจับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำยุทธศาสตร์ชาติพัฒนากีฬาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม โดยต้องการสร้างเด็กและเยาวชนในแต่ละท้องถิ่นให้เป็นนักกีฬาที่เก่งและมีความสามารถ สนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาไทยเข้าแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติต่อไป...

“เสธ.ยอด” พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ เปิดเผยว่า สหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมที่จะจับมือเดินหน้าพัฒนากีฬาไปด้วยกัน โดยต้องยอมรับว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพที่จะพัฒนาด้านการกีฬาของท้องถิ่นด้วยการสร้างเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้เป็นนักกีฬาที่เก่งมีความสามารถสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาไทยเข้าแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติต่อไป แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มียุทธศาสตร์เพื่อใช้ดำเนินการพัฒนากีฬาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ จึงจำเป็นต้องเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ได้ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพัฒนากีฬาท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพัฒนากีฬาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง สหพันธ์สมาคมกีฬาชาติจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์ชาติพัฒนากีฬาท้องถิ่น โดยมี รศ.ดร.กำพล รถติวิช คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ, พล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล เลขาธิการและเหรัญญิกสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ เป็นรองประธาน, ดร.สมบัติ ชนะสิทธิ์ รองประธานคณะทำงานสภาทนายความแห่งประเทศไทยฯ เป็นรองประธาน

ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย พล.อ.ชาญชัย ยศสุนทร อุปนายกสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ, พล.ร.ต.วศิน บุญเนือง อุปนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย, ดร.โกศล กู้สกุลชัย อาจารย์ ม.ราชภัฏเพชรบุรี, นายกิตติ สัตรัตน์ ประธานชมรมตะกร้อสมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง, นายวรรณชัย สุวรรณการณ์ ที่ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช., นายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม., นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศบาลท่ามะเขือ จังหวัดกำแพงเพชร, นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ นายกเทศมนตรีห้างฉัตร จังหวัดลำปาง, นายศุภสาร หนูสวัสดิ์ นายกเทศบาลนาทวี จังหวัดสงขลา, พ.ต.เผชิญลาภ อินทจันทร์ นายกเทศบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ, นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายก อบต.อ้อมเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, นายชาตรี อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษาสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย, นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์, นายคมเพ็ชร อิสริยะเสรีกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิคอน กูดส จำกัด, นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์ นายกเทศมนตรีคลองท่อม จังหวัดกระบี่, นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล นายกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย, ดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น กรรมการและรองเลขาธิการสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ และนายจักรพันธ์ ชุบไปสอง อาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

สำหรับอำนาจหน้าที่ให้ศึกษาสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพด้านการกีฬาของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่น, ประสานและบูรณาการกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนพัฒนากีฬาระดับท้องถิ่นไปสู่ความเป็นเลิศ พร้อมสนับสนุนแผนพัฒนากีฬาชาติให้บรรลุผลสำเร็จ, จัดประชุม วางแผน ดำเนินการ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนากีฬาระดับท้องถิ่นให้มีรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน, จัดทำแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ชาติพัฒนากีฬาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ปฏิบัติต่อไป และให้ประธานและกรรมการมีอำนาจเชิญผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ มาร่วมประชุมให้ความคิดเห็นและร่วมดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.2560 เป็นต้นไป

สหพันธ์สมาคมกีฬาชาติจับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำยุทธศาสตร์ชาติพัฒนากีฬาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม โดยต้องการสร้างเด็กและเยาวชนในแต่ละท้องถิ่นให้เป็นนักกีฬาที่เก่งและมีความสามารถ ป้อนสู่สารบบทีมชาติในอนาคต... 11 ก.ย. 2560 09:25 11 ก.ย. 2560 12:08 ไทยรัฐ