วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝันหวานสร้างมูลค่าเพิ่มยาง ใน 20 ปี

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี (2560-2579) เปิดเผยว่า กยท. เตรียมจัดทำประชาพิจารณ์รอบสุดท้ายของร่างยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ซึ่งถือเป็นแผนยุทธศาสตร์ยางพาราฉบับแรกของประเทศไทย โดยหลังจากจัดทำประชาพิจารณ์เสร็จแล้ว คณะทำงานฯ จะนำความคิดเห็นที่ไปปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ยาง ให้เป็นยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์ ก่อนจะนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา และคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ต่อไป คาดว่าแผนยุทธศาสตร์จะประกาศใช้ได้ในปลายปี 60 นี้

ทั้งนี้ ร่างยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ การเป็นผู้นำของโลกในด้านการผลิตและการส่งออกยางธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ยาง และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา เพื่อเป้าหมายสูงสุดในช่วง 20 ปี คือ การเพิ่มปริมาณผลผลิตยางเฉลี่ยของทั้งประเทศเป็น 360 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ปริมาณซื้อขายยางในตลาดยาง กยท. เพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านตันต่อปี เพื่อทำให้ตลาดยาง กยท. เป็นตลาดที่ทั่วโลกใช้ในการอ้างอิง เพิ่มสัดส่วนการใช้ยางภายในประเทศจาก 14% เป็น 30% เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางไม้ยางพารา เป็น 800,000 ล้านบาทต่อปี เพิ่มมูลค่าเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยางพาราเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 เหรียญสหรัฐฯต่อปี

“ยุทธศาสตร์ดังกล่าวกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 4 ระยะ ระยะครั้งละ 5 ปี โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราในระยะ 1-5 ปี จะเน้นที่พัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราในระยะ 6-10 ปี จะเน้นพัฒนาระบบตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่วนยุทธศาสตร์ยางพาราในระยะ 11-15 ปี จะเน้นพัฒนานวัตกรรม อุตสาหกรรม และยุทธศาสตร์ยางพาราในระยะ 16-20 ปี จะเน้นที่งานมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าให้ไทยขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราและยางธรรมชาติในตลาดโลกด้วย”

สำหรับยุทธศาสตร์ทั้งหมดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้สูงขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐาน เพิ่มผลผลิตยางต่อหน่วยลดต้นทุนการผลิตยางลง, เพิ่มผลงานวิจัย นวัตกรรม สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับยางพาราให้มีจำนวนมาก และพัฒนาตลาด และเพิ่มช่องทางจำหน่าย รวมถึงสนับสนุนให้มีกฎหมาย กฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง.

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี (2560-2579) ... 9 ก.ย. 2560 04:52 9 ก.ย. 2560 04:52 ไทยรัฐ