วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“เกาะเกร็ดโมเดล” ชุมชนต้นแบบบริการดีเด่น

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ได้ประกาศผลงาน “เกาะเกร็ดโมเดล : ชุมชนต้นแบบเพื่อทุกคน” ได้รับรางวัลการพัฒนาการบริการระดับดีเด่น ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

ทั้งนี้ โครงการเกาะเกร็ดโมเดล : ชุมชนต้นแบบเพื่อทุกคน เป็นความร่วมมือของพก.กับจังหวัดนนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรคนพิการ และชุมชนเกาะเกร็ด ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 เพื่อให้ทุกคนในสังคมโดยเฉพาะคนพิการให้ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน เกิดความคล่องตัวในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยมีการปรับปรุงป้ายรถเมล์ ทางเชื่อมระหว่างป้ายรถเมล์ ทางลาด ห้องน้ำคนพิการ ป้ายสัญลักษณ์ ท่าเรือ ทางลาดลงเรือ และเรือต้นแบบที่เอื้อต่อคนพิการ เพื่อให้เกิดเป็นต้นแบบชุมชนที่คนพิการและทุกคนในสังคมสามารถดำรงชีวิตและเดินทางได้อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่สามารถนำไปขยายผลยังชุมชนต่างๆของประเทศไทยและในประชาคมอาเซียน.

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ 9 ก.ย. 2560 04:47 9 ก.ย. 2560 04:47 ไทยรัฐ