วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้คณะสงฆ์ร่วมพัฒนา ร.ร.ปริยัติสามัญฯ

จากการประชุมสัมมนาผู้บริหาร ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ ที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จ.พิษณุโลก สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานเปิดการ ประชุมพร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาว่า ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ ควรจะเดินไปตามจุดหมายที่ตั้งไว้ นั่นคือพระพุทธศาสนาที่จะดำรงให้เป็นไปเพื่อเป็นหลักของประชาชน และทำอย่างไรจึงจะสืบทอดไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง ถาวร ซึ่งเครื่องมือที่จะทำให้ไปถึงวัตถุประสงค์ได้ คือ การศึกษาเล่าเรียน และไม่ใช่เพื่อแก่ชาวพุทธเท่านั้น แต่เป็นไปเพื่อชาวโลก เรียกว่า หาศาสนทายาท ที่มีคุณภาพ เพื่อสืบทอดพระศาสนาให้ดำรงมั่นคงสืบไป

สมเด็จพระวันรัตกล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ มีข้อขัดข้องหลายอย่าง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลแนวทางการพัฒนา ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ เพื่อสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในทุกๆด้าน และการทำไม่ใช่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนทำ แต่คณะสงฆ์ควรร่วมมือกันทำ ร่วมมือกันจัดการศึกษา ไม่มุ่งงบประมาณแผ่นดินอย่างเดียว จะต้องช่วยเหลือตัวเองด้วย ดังในอดีตที่บูรพาจารย์ตั้งใจทำการศึกษาโดยไม่ได้คำนึงถึงงบฯ เมื่อเต็มใจร่วมมือกันทำให้มั่นคง ถาวร อย่างอื่นที่อยากได้ก็จะตามมา ข้อสำคัญคือต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงต้องร่วมกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ มีความมั่นคง ยั่งยืน มีชื่อเสียง จนใครๆ ก็อยากเข้ามาเรียน เข้ามาศึกษา.

จากการประชุมสัมมนาผู้บริหาร ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ ที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จ.พิษณุโลก สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร 9 ก.ย. 2560 04:43 9 ก.ย. 2560 04:43 ไทยรัฐ