วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งบอู้ฟู่! อนุรักษ์พลังงาน

นางเอมอร ชีพสุมล รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยหลัง การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่า ที่ประชุมฯได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำนวน 8,445 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และศึกษาวิจัยพัฒนา โดยมีเป้าหมายสนับสนุนการดำเนินงาน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศได้ 8,435 ล้านบาทต่อปี

สำหรับแผนงานในส่วนของการอนุรักษ์พลังงานที่จะดำเนินการได้แก่ การทำให้ลดใช้พลังงานในกลุ่มโรงงานและอาคารควบคุม ที่มีการใช้พลังงานสูง 7,000 แห่งทั่วประเทศ โดยกำหนดให้กำกับดูแลตามกฎหมาย และส่งเสริมให้ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เพื่อรายงานผลออนไลน์กลับมายังส่วนกลาง

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมฯยังได้เร่งรัดการบังคับใช้มาตรฐานอาคารควบคุม เพื่อให้อาคารใหม่ที่จะสร้างในอนาคต ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งจะต้องมีการติดฉลากอาคารธุรกิจที่ใช้งานในปัจจุบันจำนวน 150 แห่ง และจัดทำฉลากมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกอาคาร-บ้านประหยัดพลังงานให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจะจัดตั้งศูนย์บริการที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

นางเอมอร ชีพสุมล รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยหลัง การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่า ที่ประชุมฯได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำนวน 8,445 ล้านบาท... 9 ก.ย. 2560 04:41 9 ก.ย. 2560 04:41 ไทยรัฐ