วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุ้นตัวโก่ง! โค้งสุดท้ายเบิกจ่ายงบปี 60

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ในช่วง 11 เดือน (ต.ค.2559-ส.ค.2560) เบิกจ่ายได้จำนวน 2,399,152 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณ 2,733,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 87.78% สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.86% โดยเบิกจ่ายรายจ่ายประจำแล้ว 2,078,689 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,184,128 ล้านบาท หรือคิดเป็น 95.17% ขณะที่รายจ่ายลงทุนซึ่งไม่รวมงบกลาง เบิกจ่ายแล้ว 318,993 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 464,226 ล้านบาท คิดเป็น 68.72% ซึ่งสามารถก่อหนี้รายจ่ายลงทุนได้แล้ว 399,898 ล้านบาท หรือคิดเป็น 86.14%

สำหรับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว 88,191 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม 190,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 46.42% โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว 77,888 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม 104,136 ล้านบาท หรือคิดเป็น 74.79% และรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้ว 10,303 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม 85,864 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12% ซึ่งสามารถก่อหนี้ได้แล้ว 44,949 ล้านบาท หรือคิดเป็น 52.35% สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายแล้ว 191,952 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 276,603 ล้านบาท หรือคิดเป็น 69.40% ซึ่งก่อหนี้ได้แล้ว 242,168 ล้านบาท คิดเป็น 87.55%

“กรมบัญชีกลางจะเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการในช่วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย”.

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ในช่วง 11 เดือน (ต.ค.2559-ส.ค.2560) เบิกจ่ายได้จำนวน 2,399,152 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณ 2,733,000 ล้านบาท... 9 ก.ย. 2560 04:33 9 ก.ย. 2560 04:36 ไทยรัฐ