วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' สั่งพักงานชั่วคราว 'นายก รองนายกบางบัวทอง' ระหว่างสอบทุจริต

"บิ๊กตู่" สั่งพักงานชั่วคราว "นายกเทศมนตรีบางบัวทอง - รองนายกบางบัวทอง" โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน พร้อมสั่งรองปลัดฯ ช่วยราชการอื่นในจังหวัด เหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบ ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย

วันที่ 8 ก.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 10

ตามที่มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 นั้น โดยที่หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบได้เสนอรายงานเพิ่มเติม เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ เนื่องจากถูกร้องเรียนหรือกล่าวหาว่าใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย จากการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และมีมูลอันสมควรตรวจสอบตามที่องค์กรซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบรายงานพฤติการณ์และเสนอเรื่องมา และเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิด จึงจําเป็นต้องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและกําหนดมาตรการเพิ่มเติม อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้นายอาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในเทศบาลเมืองบางบัวทองเป็นการชั่วคราว โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

ข้อ 2 ให้นายวีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง อําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในเทศบาลเมืองบางบัวทองเป็นการชั่วคราว โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

ข้อ 3 ให้นางกัลยา มงคลสกุลกิจ รองปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง อําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหรือสถานที่ราชการอื่นในจังหวัด ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกําหนด แต่ต้องมิใช่เทศบาลเมืองบางบัวทอง และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นผู้บังคับบัญชามีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ในกรณีนี้ มิให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินประจําตําแหน่งและสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 อันเนื่องจากการไปช่วยราชการตามคําสั่งนี้

ข้อ 4 ให้นําความในข้อ 5 ถึงข้อ 12 ในคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 35/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 5 ให้การดําเนินการตรวจสอบ หรือสอบข้อเท็จจริงบุคคลตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ ยังคงดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ข้อ 6 นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งหรือมติเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ตามที่
เห็นสมควร

ข้อ 7 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2560

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/221/62.PDF

"บิ๊กตู่" สั่งพักงานชั่วคราว "นายกเทศมนตรีบางบัวทอง - รองนายกบางบัวทอง" โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน พร้อมสั่งรองปลัดฯ ช่วยราชการอื่นในจังหวัด เหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบ ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย 8 ก.ย. 2560 19:56 8 ก.ย. 2560 20:20 ไทยรัฐ