วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ เซ็นคำสั่ง ย้าย "พงศ์พร" นั่งผู้ตรวจฯ เร่ิมงานทันที

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกฯ ให้ "พงศ์พร" นั่งเก้าอี้ผู้ตรวจฯ ให้เร่ิมงานทันที โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า วันที่ 8 ก.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 220/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ส.ค. อนุมัติรับโอน พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป นั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(3) และ (4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรี

จึงมีคำสั่งดังนี้

ข้อ 1 ให้ พ.ต.ท.พงศ์พร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้อ 2 ในระหว่างการปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการตามข้อ 1 ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการตรวจราชการ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแลของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกฯ ให้ "พงศ์พร" นั่งเก้าอี้ผู้ตรวจฯ ให้เร่ิมงานทันที โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม 8 ก.ย. 2560 17:29 8 ก.ย. 2560 17:46 ไทยรัฐ