วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้นแบบสัมมาชีพ

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ไทยแลนด์ 4.0 เป็นกรอบ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับ การขับเคลื่อนของสังคมโลก คือ หลักการและนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เท่านั้น แต่การนำนโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับ บุคลากรผู้ขับเคลื่อนนโยบาย มากกว่า เปรียบเทียบง่ายๆ ไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแค่ไหน แต่ถ้าผู้ใช้ไม่มีความรู้ ก็เท่ากับว่า เป็นการสูญเปล่าทางเทคโนโลยี ไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญที่สุด ในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น ภาครัฐเท่านั้น ภาคเอกชน น่าจะมีส่วนร่วมได้มากกว่าด้วยซ้ำ ยกตัวอย่างจากการทำงานของ มูลนิธิสัมมาชีพ ที่มี ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล เป็นประธานมูลนิธิฯ ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมยกย่องเชิดชูบุคคลและธุรกิจต้นแบบที่มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับจากสังคมในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและสังคมบนแนวทางสัมมาชีพอย่างยั่งยืน

แนวคิดต้นแบบสัมมาชีพเป็นความลงตัวของการแปรผลแนวคิด แบบยั่งยืน แบบเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้กับการจัดการเศรษฐกิจ และธุรกิจทั้งในระดับรายย่อย รายเล็ก รายใหญ่ ชี้ให้เห็นถึงการปรับ ใช้แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานกับเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า เป็นหลักการกำกับการเติบโตของธุรกิจ

เป็นตัวอย่างของการ Create New S-Curve การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นตัวอย่างของการแปรผลนโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

เปลี่ยนเป็นพลังของผู้ประกอบการธุรกิจรากฐาน

ต้นแบบเหล่านี้จะเป็นกลไกหนึ่งในการร่วมกันส่งเสริม อุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ New S-Curve ซึ่งจะมีผลดีต่อระบบ เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการทำให้ เศรษฐกิจไทยเติบโตควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน

และเมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิฯได้มอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ปี 2560 ให้กับวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ 3 ประเภท ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากการจัดตั้งการรวมกลุ่มเป็นองค์กรดำเนินธุรกิจมีกำไร มีการใช้นวัตกรรมและสามารถสร้างผลลัพธ์ต่อสมาชิกและชุมชน

เอสเอ็มอี ต้นแบบสัมมาชีพ มุ่งเน้นไปยังการทำบัญชีเล่มเดียว การสร้างมูลค่า เชื่อมโยงควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกันในชุมชน การเป็นข้อต่อระหว่างธุรกิจกับชุมชน และ ต้นแบบสัมมาชีพแห่งปี โดยมุ่งเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าบุคคลที่ได้รับรางวัลยึดมั่นในแนวทางสัมมาชีพติดต่อกันมาในระยะยาว ไปสู่จุดมุ่งหมาย

สร้างให้เต็ม เติมรากฐานให้แข็งแกร่ง

ต้นแบบสัมมาชีพ มีจุดเริ่มต้นมาจากปรัชญาการดำเนินงานของมูลนิธิสัมมาชีพที่เชื่อมั่นว่าสังคมไทยมีความจำเป็นที่จะต้องเกิดผู้นำสัมมาชีพในทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำทางธุรกิจที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th

ไทยแลนด์ 4.0 เป็นกรอบ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับ การขับเคลื่อนของสังคมโลก คือ หลักการและนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เท่านั้น แต่การนำนโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับ บุคลากรผู้ขับเคลื่อนนโยบาย 8 ก.ย. 2560 10:28 8 ก.ย. 2560 12:56 ไทยรัฐ