วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปปร.21 (ต่อ)

โดย ซี.12

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 มีผู้เข้าเรียนทั้งสิ้น 140 ราย ทั้งคนในภาครัฐคือ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตุลาการ อัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราว 80 คน และคนจากภาคเอกชน ราว 60 คน ดังรายชื่อ ต่อไปคือ

26.นายชาติชาย เหลืองอ่อน ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 27.นายชูเกษ อุ่นจิตติ กรรมการผู้จัดการ บจก.อี เอส โกลบอล 28.นายเชวงศักดิ์ อัศวินนิมิตร กรรมการผู้จัดการ บจก.แอพเวิร์คส์ 29.พลเรือตรีเชษฐา ใจเปี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองทัพเรือ 30.นายโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ ธนาคารออมสิน

31.พันตำรวจเอก (พิเศษ) โชคชัย งามวงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 32.พันตำรวจเอก (พิเศษ) ฐายุฏฐ์ จันถาวร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 33.พลเอกฐิตินันท์ ธัญญสิริ ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 34.นายฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บจก. ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น 35.นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานกรรมการ บจก.เมืองเลยบิ๊กโอม 36.พลเอกถกลเกียรติ นวลยง รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 37.นายเทพดล ล.วีระพรรค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ธนชาต 38.นายธนกฤต สร้อยแสงทอง ประธานกรรมการ บจก.บางกอก อลิอันซ์ เทคโนโลยี 39.นายธเนศ พิริย์โยธินกุล รองประธานกรรมการอาวุโสและกรรมการผู้จัดการ บจก.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟร์โลจิสติกส์ 40.นายธเรศน์ เจียรไพศาลเจริญ รองประธานกรรมการสายงานบริหารและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บจก.เอกชัยดิสทริบิวชั่น ซิสเทม

41.นายธารธรรม อุประวงศา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ 42.นายธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ บจก.คิวทีซีกรุ๊ป 43.นางนงนุช เศรษฐบุตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน ราษฎร 44.นางนวนันทน์ เนติธนากูล ผู้อำนวยการสำนักงานประธาน วุฒิสภา สำนักงานเลขาวุฒิสภา 45.นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อต่างประเทศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 46.นายนิติ ถาวรวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ยูไนเต็ด โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ 47.นายนิสิต สิทธิอาษา กรรมการผู้จัดการ บจก.เชียงรายแลนด์กรุ๊ป 2555 48.นางนิอร สุขุม ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 49.นางสาวนุชนภา วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เจริญสิน แอสเสท 50.นายบดินทร์ แสงอารยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอ็กซิลอน

51.นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 52.นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 53.นายบุญเชิด โพธิ์หมื่นทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาชนบท 4 สมาคม พัฒนาประชากรและชุมชน 54.นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนาแห่งชาติ 55.นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 56.นายปภพ อารยะศาสตร์ เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคม ชาวนาและโรงสีข้าวไทย 57.นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ กรรมการผู้จัดการ บจก.อินฟอร์เมชั่น เอนเตอร์ไพรส์ 58.นายประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 59.นายประสงค์ รุ่งแสง รักษาการผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ กศทอ. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกลฯ 60.นายประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น

ปปร.21 ยังไม่ครบถ้วน ต้องนำเสนอต่อในสัปดาห์หน้า.

“ซี.12”

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 มีผู้เข้าเรียนทั้งสิ้น 140 ราย ทั้งคนในภาครัฐคือ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตุลาการ อัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราว 80 คน 8 ก.ย. 2560 10:10 8 ก.ย. 2560 12:54 ไทยรัฐ