วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ำนโยบาย พม.ยึด "เศรษฐกิจพอเพียง"

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวในการเป็นประธานสัมมนาผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ครั้งที่ 2/2560 ว่า เป็นการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์โลกและสังคม เพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) นโยบาย พม.ประจำปี 2561 รวมทั้งวางแนวทางการขับเคลื่อนงานในปี 2561 ในประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จผลเป็นรูปธรรม อาทิ การพัฒนาที่อยู่อาศัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การบูรณาการรองรับสังคมผู้สูงอายุ การ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน การสร้างความเข้มแข็งของสตรีและ ครอบครัว การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม การยกระดับ งานด้านต่างประเทศและอาเซียน และการส่งเสริมพลังประชารัฐ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการของ พม.ขับเคลื่อนงานเชิงรุก บูรณาการกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามแนวทางประชารัฐ โดยน้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อร่วมสร้างและวางรากฐานสังคมไทยให้เกิดความอยู่ดีมีสุข.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวในการเป็นประธานสัมมนาผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ครั้งที่ 2/2560... 8 ก.ย. 2560 04:32 8 ก.ย. 2560 04:32 ไทยรัฐ