วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝาก 10 ข้อ ขรก.พัฒนาประเทศ

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของ สธ. ประจำปี 2560 ว่า การรับราชการทำให้มีโอกาสได้ทำงานเพื่อผู้อื่น และคนเป็นราชการต้องมี 10 ข้อ คือ 1.มีความสามารถ 2.มีความเพียร 3.มีไหวพริบช่างสังเกต 4.รู้เท่าถึงการปฏิบัติกิจการให้เหมาะด้วยประการทั้งปวง 5.ซื่อตรงต่อหน้าที่ทำงานโดยสุจริต 6.ซื่อตรงต่อคนทั่วไป ทำตัวเองให้เป็นคนน่าเชื่อถือ 7.รู้จักนิสัยคนต้องวางตัวได้ดีเข้ากับคนได้ และต้องไม่ทำให้ลูกน้องเป็นฝูงกาฝูงแกะที่จะคอยแต่ไล่ต้อน 8.รู้จักผ่อนผันอย่าเป็นตาเถรตรง ต้องรู้จักผ่อนสั้น ผ่อนยาว 9.ควรมีหลักฐาน ปฏิบัติตนดีน่าเชื่อถือ และ 10.ความจงรักภักดี ยอมปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จึงอยากฝากถึงข้าราชการที่ยังอยู่ในอายุราชการ หากทุกคนมุ่งปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามหลักข้าราชการที่ดี ยึดประโยชน์ส่วนรวมก่อนส่วนตัว เชื่อว่างานเพื่อการพัฒนาประเทศจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง.

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของ สธ. ประจำปี 2560 ว่า การรับราชการทำให้มีโอกาสได้ทำงานเพื่อผู้อื่น และคนเป็นราชการต้องมี 10 ข้อ... 8 ก.ย. 2560 04:30 8 ก.ย. 2560 04:46 ไทยรัฐ