วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชื่นมื่น! บิ๊กตู่ ควง ฮุนเซน เปิดสวนมิตรภาพไทย-กัมพูชา เซลฟี่ 2 นายกฯ (คลิป)

นายกฯ และฮุนเซน เดินทางมาเปิดสวนมิตรภาพไทย-กัมพูชา โดยนายกฯ ได้พรวนดิน รดน้ำต้นประดู่ลาย หลังภารกิจ กลุ่มข้าราชการไทยและคนไทยในกัมพูชาได้ถ่ายรูปเซลฟี่ร่วมกับนายกฯ โดยฮุนเซนมาร่วมด้วย โดยคณะไทยเดินทางกลับไทย 18.15 น.

วันที่ 7 ก.ย. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรี เดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ และเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี อย่างไม่เป็นทางการ ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 3 ซึ่งมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา กรุงพนมเปญ โดยในช่วงเช้ามีการหารือทวิภาคีกลุ่มเล็ก และหารือทวิภาคีเต็มคณะ ระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในประเด็นที่สำคัญหลายด้าน เพราะไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิด มีพรมแดนติดกันเกือบ 800 กม. และต่างเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งยึดมั่นในหลักการว่า เราจะพัฒนาและเข้มแข็งด้วยกัน และไม่ทิ้งประเทศใดไว้เบื้องหลัง

สำหรับความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ที่มีกรอบความร่วมมือต่างๆ รวมถึงประสบความสำเร็จในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนที่ดำเนินการไปแล้ว 68 หลักเขตแดน ยังเหลืออีก 5 หลัก และเห็นพ้องให้จัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติตามแนวชายแดน

ภาพรวมด้านการค้าและการผลักดันเป้าหมายทางการค้า ที่มูลค่าการค้าทวิภาคีในปี 2560 ปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา และในอนาคตอาจจะมีการ “แบ่งกันผลิต” สินค้าที่แต่ละฝ่ายมีศักยภาพในการผลิตสูง แทนการแข่งกันผลิตในสินค้าชนิดเดียวกัน การขนส่งสินค้าผ่านแดน ขอให้หน่วยงานทั้งสองฝ่ายจัดทำความตกลงร่วมกันว่าด้วยการขนส่งสินค้าผ่านแดนโดยเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับพระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่ของไทย

ในส่วนของการลงนามความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชา เชื่อมั่นว่าช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและลดภาระของนักลงทุน และส่งเสริมการลงทุน หวังว่ากัมพูชาจะพิจารณาสนับสนุน ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนชาวไทยในกัมพูชาด้วย โดยเฉพาะ Smart Start Up

รัฐบาลไทยและกัมพูชามีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างความเชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมการไปมา-หาสู่ระหว่างประชาชน ปัจจุบันมีความคืบหน้าความเชื่อมโยงทั้งทางถนน ทางราง และทางทะเล การเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษและการเปิดจุดผ่านแดนถาวรเพิ่มเติม การเชื่อมโยงระบบทางรถไฟ ขณะนี้รางรถไฟระหว่างไทยกับกัมพูชาได้เชื่อมต่อกันแล้ว เพื่อให้การเดินทางโดยรถไฟในเส้นทางอรัญประเทศ - ปอยเปต - ศรีโสภณ - พระตะบอง - พนมเปญ ได้ภายในปี 2563 การเชื่อมโยงทางบก ขอให้สองฝ่ายเร่งรัดจัดทำความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการขนส่งข้ามแดน

นายกรัฐมนตรี ประทับใจนายกรัฐมนตรีกัมพูชา แต่งเพลง 4 เพลง เกี่ยวกับ “สะพานมิตรภาพ” ที่บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท ให้ ขอให้สองฝ่ายเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เพื่อให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรได้โดยเร็ว และขอให้มีการสำรวจและเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ บริเวณจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าที่บ้านมะม่วง จังหวัดตราด - โชกโรกา จังหวัดพระตะบอง และการก่อสร้างสะพานข้ามแดนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรี ส่วนการเดินเรือชายฝั่งไทย – กัมพูชา – เวียดนาม เวียดนามยินดีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 2 ในปี 2561 ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ให้ร่วมจัดทำแผนการท่องเที่ยวให้สอดรับกับการพัฒนาความเชื่อมโยงทางคมนาคมทั้งทางบก ทางราง และทางเรือ ที่กำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ “สองราชอาณาจักร จุดหมายหนึ่งเดียว”

ความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสองฝ่ายได้จัดทำแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมในสาขาการศึกษา สาธารณสุข และเกษตร ไทยได้นำแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา โดยเฉพาะในสาขาการเกษตรและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความร่วมมือด้านแรงงาน ขอให้กัมพูชาเร่งรัดพิสูจน์สัญชาติแรงงานที่เหลือให้แล้วเสร็จ ไทยพร้อมให้พิสูจน์สัญชาติแรงงานที่ไทยในเดือนกันยายนนี้.

นายกฯ และฮุนเซน เดินทางมาเปิดสวนมิตรภาพไทย-กัมพูชา โดยนายกฯ ได้พรวนดิน รดน้ำต้นประดู่ลาย หลังภารกิจ กลุ่มข้าราชการไทยและคนไทยในกัมพูชาได้ถ่ายรูปเซลฟี่ร่วมกับนายกฯ โดยฮุนเซนมาร่วมด้วย โดยคณะไทยเดินทางกลับไทย 18.15 น. 7 ก.ย. 2560 17:33 7 ก.ย. 2560 18:47 ไทยรัฐ