วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปปร.21

หลังจากนำเสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 60 ที่มีทั้งทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือนและภาคเอกชนไปแล้ว

มีแฟนประจำที่ติดตามส่งเรื่องมาทักท้วงทวงถามว่าแล้วหลักสูตรหลักของ สถาบันพระปกเกล้า ปีนี้มีใครเข้ากันบ้างเพราะเห็นเคยนำเสนอกันทุกปีใกล้เคียงกับของ วปอ.

ก็เลยนึกขึ้นมาได้และต้องขอประทานโทษที่เขาประกาศกันมานานแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และเริ่มเรียนกันไปแล้ว ไม่ได้ติดตามเลยลืมไป ท่านนายกกิตติมศักดิ์ของชาว ปปร.คือ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ท่านก็ไม่บอกไม่กล่าวกันเลย

เอาเป็นว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 มีผู้เข้าเรียนทั้งสิ้น 140 ราย ทั้งคนในภาครัฐคือ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตุลาการ อัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราว 80 คน และคนจากภาคเอกชน ราว 60 คน จะขอนำเสนอติดต่อกันไปตามพื้นที่อำนวยดังนี้

1.นางกฤษฎาภรณ์ รุจิธำรงกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2.นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.นาย กำพล มหานุกูล ประธานกรรมการบริหาร บจก.อปท.นิวส์ 4.นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 5.นายกีรติ เวฬุวัน ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 6.นายเกรียงไกร ชวาลตันพิพัทธ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.เมียนมาร์ พงษพิพัทธ์ 7.นางสาวเกศมาศ ชาตะเมธีกุล กรรมการผู้จัดการ บจก.แม็กซ์เวย์ 8.นาย เก้า พงศ์อายุกูล กรรมการผู้จัดการ บจก.พงศ์อายุกูลและบุตร 9.นายเกียรติ หรูรุ่งโรจน์ ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด 10.นายไกรวิชญ์ ภัทรพงศ์ อัยการเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด

11.นายเขมพล อุ้ยตยะกุล ประธานสโมสรฟุตบอลพัทลุง เอฟซี 12. นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 13.นางสาวคัณธรส หาญไชยพิบูลย์กุล กรรมการผู้จัดการ บจก.พีคอกซ์ เจมส์ บาย ลามูร์ 14.พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการฯ รักษาการแทนเลขาธิการ กกต. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 15.พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 16.นางจันทร์เพ็ญ เจนกิจณรงค์ ปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 17.นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 18.นาวาอากาศเอกหญิง จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 19.นางสาวจิรดาภรณ์ ศุภาพร รอง ประธาน บจก.เดอะทเวลท์ปรินซ์เซสส์กรุ๊ป 20.นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

21.นายเฉลิมพล โชติเมธากุล ผู้จัดการฝ่ายโครงการ บจก.อาคารเมธารักษ์ 22.นางชลาลัย สุขสถิตย์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 23.พลโท ชวลิต สาลีติ๊ด หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 24.นายชัยวัฒน์ กุมุทพงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บจก.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ 25.นายชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กระทรวงสาธารณสุข

วันต่อไปเป็นรายชื่อ ปปร.21 ต่อ.

“ซี.12”

หลังจากนำเสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 60 ที่มีทั้งทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือนและภาคเอกชนไปแล้ว 7 ก.ย. 2560 11:00 11 ก.ย. 2560 12:20 ไทยรัฐ