วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทร.สร้างศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ คลังสมอง คิด วางแผนยุทธศาสตร์(คลิป)

ขอบคุณ : กองประชาสัมพันธ์ สลก.ทร.

"แม่ทัพเรือ" สร้าง"ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ"เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น คลังสมอง คิด วางแผนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล โดยใช้เวลา 3 ปีด้วยงบประมาณ 342 ล้าน ณ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ชลบุรี...

เมื่อเวลา 10.09 น. วันที่ 6 ก.ย.60 ที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ณ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามทิศทางการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงในระยะยาว เพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์ในปีพุทธศักราช 2575 นั้น การพัฒนาสมุททานุภาพของไทยให้มีความเข้มแข็ง จะมีส่วนช่วยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเกิดการพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน กองทัพเรือจึงมีความจำเป็นในการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ในการติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมุททานุภาพของประเทศ 


การก่อสร้างศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทัพเรือมีสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกองทัพเรือในการติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติในการพัฒนาสมุททานุภาพของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม วิจัย และพัฒนายุทธศาสตร์ หลักนิยมและยุทธวิธี และสามารถดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้กองทัพเรือมีสถานที่ที่เพียงพอและทันสมัยรองรับการจัดการประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ และสามารถดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล ทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) สามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราวในการติดต่อราชการในพื้นที่ตะวันออก และเป็นที่จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นสวัสดิการกำลังพลและครอบครัว รวมทั้งเป็นแหล่งให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสันทนาการ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้คุณค่าของทะเล และพัฒนาเครือข่ายความมั่นคงทางทะเล และฝึกหัดศึกษาด้านกีฬาทางน้ำที่มีความเป็นเลิศในระดับประเทศของกองทัพเรือให้กับข้าราชการ และประชาชนทั่วไปสำหรับการดำเนินการนั้น กองทัพเรือจะดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ และอาคารบริวาร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งครุภัณฑ์ประจำอาคาร ภายในระยะเวลา 3 ปี ในที่ดินพื้นที่ของกรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีแผนดำเนินตามโครงการดังนี้

ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการก่อสร้างศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ และอาคารบริวาร พร้อมสิ่งอานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งครุภัณฑ์ ประจำอาคาร ในขั้นการเตรียมการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา และการดำเนินการตามสัญญา วงเงินรวม 68,400,000 บาท ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ในขั้นการดำเนินการตามสัญญา วงเงินรวม 136,800,000 บาท และปีงบประมาณ 2563 ดำเนินก่อสร้างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ในขั้นการดำเนินการตามสัญญา และการตรวจรับงานใช้งบประมาณในการดำเนินการ วงเงินรวม 136,800,000 บาท รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 342,000,000 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที 


เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ กองทัพเรือจะมีสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเล เป็นการเพิ่มศักยภาพการศึกษาวิจัยทางวิชาการที่เพียงพอสำหรับการกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงทางทะเลที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งในอนาคตจะมีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายความมั่นคงของชาติมากขึ้น
ซึ่งศูนย์สมุททานุภาพที่จัดตั้งขึ้นจะเอื้อให้การทำงานด้านวิชาการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว สามารถผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพ มีสถานที่พร้อมที่จะรองรับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ

เพื่อระดมความคิดเห็นและเผยแพร่ความรู้ไปในวงกว้าง รวมทั้งเป็นสถานที่ให้กำลังพลกองทัพเรือ กำลังพลของเหล่าทัพต่างๆ ทั้งในและนอกราชการ รวมทั้งประชนทั่วไป สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือในยามที่ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ไม่มีภารกิจทางวิชาการ เพื่อการสันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย

"แม่ทัพเรือ" สร้าง"ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ"เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น คลังสมอง คิด วางแผนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล โดยใช้เวลา 3 ปีด้วยงบประมาณ 342 ล้าน ณ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการ 6 ก.ย. 2560 11:16 6 ก.ย. 2560 11:59 ไทยรัฐ