วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐแจงสี่เบี้ย "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี"

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เปิดเผยเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ว่า เป็นเครื่องมือให้การพัฒนามีความต่อเนื่องสามารถเตรียมการล่วงหน้าไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต และให้คนในชาติมองเห็นเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน และเป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องและบูรณาการกัน ส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินและการใช้งบประมาณแผ่นดินมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้มีหลายประเทศที่มีการกำหนดเป้าหมายและแผนระยะยาวของประเทศหรืออยู่ระหว่างการจัดทำให้มีขึ้น

ขณะที่การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้คำนึงถึงความหลากหลายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและความหลากหลายของช่วงอายุ โดยองค์ประกอบของกรรมการที่มีผู้แทนจากหลายภาคส่วนทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีอยู่ในกลไกคณะกรรมการต่างๆ ของภาครัฐอยู่เป็นปกติอยู่แล้วไม่ต่างกับกรรมการระดับชาติอื่นๆนอกจากนั้น ในมาตรา 8 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด้วย

ขณะเดียวกันยืนยันว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติมีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามมาตรา 11 กำหนดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติทุก 5 ปี หรือในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือของประเทศเปลี่ยนแปลงไป จนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการได้ และหากคณะกรรมการเห็นสมควรแก้ไข ก็ให้ขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนดำเนินการ

นอกจากนั้น ได้กำหนดเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเพื่อที่จะนำผลการติดตามและประเมินมาปรับแผนหรือปรับแนวทางการดำเนินงานให้ตรงและสอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องบรรลุได้อย่างแท้จริง โดยในแต่ละขั้นตอนได้กำหนดเป็นระยะเวลาให้ดำเนินการและรายงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถมีข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความก้าวหน้าได้.

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เปิดเผยเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 6 ก.ย. 2560 08:32 6 ก.ย. 2560 09:06 ไทยรัฐ