วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กล่าวโทษผู้บริหาร IFEC ทุจริตต่อหน้าที่ ก.ล.ต.ขู่สอบย้อนหลังเอาผิดทั้งกระบิ!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) กรณีกระทำโดยทุจริตโดยแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น สืบเนื่องจากเดือน ธ.ค.59 IFEC มีกรรมการบริษัทน้อยกว่าจำนวนองค์ประชุมที่กฎหมายกำหนด นายวิชัย จึงเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ว่าง โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 ก.พ.60 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 60 เมื่อ 2 พ.ค.60 นายวิชัยในฐานะประธานกรรมการและประธานที่ประชุมทั้ง 2 ครั้ง ได้ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม ทั้งที่รู้ว่าข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดให้สามารถทำได้

ต่อมาวันที่ 26 มิ.ย.60 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมการที่ได้มาจากการเลือกด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และฝ่าฝืนมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ปี 35 ซึ่งการกระทำของนายวิชัยเป็นการกระทำที่ตั้งใจกระทำผิดและได้รับประโยชน์จากผลการเลือกตั้งดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ ก.ล.ต.จึงได้กล่าวโทษนายวิชัยต่อ ปอศ. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งการถูกกล่าวโทษทำให้นายวิชัยเข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ก.ล.ต. นอกจากนี้ ก.ล.ต.อยู่ระหว่างตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอื่นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร IFEC รวมทั้งอดีตคณะกรรมการและผู้บริหาร IFEC ว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งมีทั้งโทษอาญาและมาตรการลงโทษทางแพ่ง.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)ต่อกองบังคับการปราบ 6 ก.ย. 2560 07:49 6 ก.ย. 2560 08:40 ไทยรัฐ