วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พบข้าราชการไทยเสี่ยงป่วย 3 โรคฮิต

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กล่าวปาฐกถาเรื่อง “ความสุขราชการไทย 4.0” ในการจัดการประชุมภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐว่า ราชการ 4.0 ต้องยึดรัฐธรรมนูญในมาตรา 258 (4) กำหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทำงานในหน่วยงานภาครัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ

ด้านนางสุวรรณี คำมั่น กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่าในช่วง 4 ปีของการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐ 66 องค์กรพบแนวโน้มความสุขของข้าราชการสูงขึ้น โดยมีแนวโน้มความสุขในการทำงานมากขึ้นจากปี 2556 ระดับความสุขในการทำงานอยู่ที่ 36% ในปี 2559 อยู่ที่ 72%

ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน หัวหน้าโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูลคนในองค์กรภาครัฐในปี 2560 จำนวน 1,912 คน พบว่า 1 ใน 3 ของข้าราชการยังมีความเสี่ยง 3 โรคคือ ความดัน ไขมันในเลือดสูง และเบาหวาน และเริ่มพบแนวโน้มโรคออฟฟิศซินโดรมจากอาการภูมิแพ้ที่มีความถี่สูงขึ้น มีภาวะเนือยนิ่ง และ 1 ใน 5 มีภาวะเครียดจากการทำงานในระดับที่สูง.

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กล่าวปาฐกถาเรื่อง “ความสุขราชการไทย 4.0” ในการจัดการประชุมภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐว่า... 6 ก.ย. 2560 01:11 6 ก.ย. 2560 01:13 ไทยรัฐ