วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาล รธน.มีมติเอกฉันท์ ผู้ตรวจการฯ อยู่ครบวาระไม่ขัด รธน.

ศาล รธน.มีมติผู้ตรวจการฯ อยู่ครบวาระไม่ขัด รธน. หลัง 36 สนช.ร้องวินิจฉัย ตาม ม.56 พ.ร.ป.ผู้ตรวจฯ

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 60 ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่งความเห็นของสมาชิก สนช. จำนวน 36 คน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 263 ว่า ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา 56 กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีการประชุมปรึกษา และแถลงด้วยวาจาก่อนการลงมติเอกฉันท์ว่า ประเด็น พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินมาตรา 56 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ