วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนวคิดคนรุ่นใหม่

โดย สหบาท

มุมมองของ นรต.ยุคใหม่ มีแนวคิดน่าสนใจอยู่ไม่น้อย

นรต.กฤตนน คานแก้ว นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปี 3 เคยตั้งคำถามเรื่องหลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับงานตำรวจสำคัญไฉน

เพื่อหาคำตอบในการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับงานตำรวจ

ก่อนพบว่า ต้องเริ่มจากการให้ข้อมูลข่าวสาร ที่ตำรวจจำเป็นต้องเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรม และแนวทางการป้องกันแก้ไข ข้อกฎหมายในชีวิตประจำวัน หรือขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม

ถือเป็นการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือเบื้องต้นให้ประชาชนตระหนักในความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเอง และสิทธิที่ตนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ตามด้วยการรับฟังความคิดเห็น เปิดรับฟังปัญหาของชุมชนในพื้นที่เพื่อนำมาประกอบการจัดสรรกำลังพล และแผนในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด

หลังจากนั้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมปฏิบัติด้วยการเดินทางไปกับตำรวจเพื่อสัมผัสการทำงาน ก่อนแสวงหาความร่วมมือให้กลุ่มประชาชน ผู้แทนภาคสาธารณะ มีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจระดับสถานีตำรวจ (กต.ตร.สน.) เป็นต้น

สุดท้าย เสริมอำนาจให้บทบาทประชาชน เป็นผู้ตัดสินใจกำหนดนโยบายการจัดการปัญหาภายในพื้นที่

นรต.กฤตนนเชื่อว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากจะแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังพลของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนในชุมชนของตัวเอง

รู้สึกตระหนักในความสำคัญของการสร้างสังคมที่สงบสุขร่วมกัน

เพราะหน้าที่สร้างสรรค์สังคมที่สงบสุขเป็นของทุกคน

ไม่ใช่ตำรวจฝ่ายเดียว.

สหบาท

มุมมองของ นรต.ยุคใหม่ มีแนวคิดน่าสนใจอยู่ไม่น้อย นรต.กฤตนน คานแก้ว นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปี 3 เคยตั้งคำถามเรื่องหลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับงานตำรวจสำคัญไฉน 4 ก.ย. 2560 10:05 4 ก.ย. 2560 10:59 ไทยรัฐ