วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มหาดไทยจัดทัพ

โดย ซี.12

กระทรวงมหาดไทยจัดแจงแต่งตั้งวางตัวผู้บริหารระดับสูงในฝ่ายประจำของกระทรวงเพื่อรองรับปีงบประมาณใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วทั้งในส่วนกลางและผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดสำคัญ

ยังเหลือเพียงการคัดเลือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดและรองอธิบดีขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในแห่งที่ยังว่างเว้นเอาไว้ 20 กว่าจังหวัดซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการคัดสรร

วันนี้จึงถือโอกาสทบทวน ทีมมหาดไทย ยุคใหม่ในภาพรวมเสียหน่อย

แม่ทัพนำทีมในฐานะ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นั้นก็คือ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็นตัวเก็งมาตลอดเวลาและเข้าป้ายตามความคาดหมายของทุกฝ่ายไม่ทำให้ใครผิดหวังด้วยประสบการณ์อันโชกโชนฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 3 ปี อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 ปี และการที่ยังมีอายุราชการยาวนานอีก 4 ปี ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ว่าที่ปลัดฉัตรชัย จะนำพาข้าราชการมหาดไทยไปสู่ยุคใหม่ มหาดไทย 4.0 ได้ไม่ ยากนักด้วยบุคลิกของมือประสานสิบทิศที่มีแต่กัลยาณมิตรเช่นนี้

ทีม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เดิมที่มีอยู่ 4 คน ต่างเปลี่ยนเส้นทางไปเกือบหมดคือ นายชยพล ธิติศักดิ์ ลงไปเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แทนปลัดคนใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ลงไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แทน นายจรินทร์ จักกะพาก ที่ข้ามห้วยไปเป็นปลัด กระทรวงแรงงาน และ นายณัฐพงษ์ ศิริชนะ กลับไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เหลืออยู่แต่ นายประยูร รัตนเสนีย์ ยังเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นปีที่สองเพียงคนเดียว

3 รองปลัดกระทรวงที่เข้ามาใหม่ คือ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ซึ่งเคยเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงปี 2555 ผวจ.ราชบุรี ปี 2556 ผวจ.ภูเก็ต ปี 2557 ผวจ.นนทบุรี ปี 2558 ดูตามอาวุโสแล้วคงเข้ามาเป็นรอง 1

อีก 2 รอง ก็มี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผวจ.ยโสธร ปี 2558 และ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา ปี 2558 ผวจ.พิษณุโลก ปี 2559

ทีมอธิบดี 6 กรมนั้น มีใหม่ 2 คน คือ อธิบดีชยพล ธิติศักดิ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ อธิบดีสุทธิ-พงษ์ จุลเจริญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่เหลืออีก 4 กรมเป็นคนเดิม คือ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน และ นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

สำหรับตำแหน่งในระดับทรงคุณวุฒิ คือที่ปรึกษาด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย ด้านความมั่นคง ด้านการปกครอง ด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ตอนนี้ว่างอยู่เป็นส่วนใหญ่เพราะพอได้ครองตำแหน่งอยู่ไม่นานก็หาทางสไลด์ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดทันที

ที่จริงน่าจะกำหนดกติกาให้ชัดเจนว่าใครสมัครใจเดินมาในเส้นทางนี้เมื่อได้ตำแหน่งแล้วต้องนั่งทำงานอย่างน้อย 2 ปี จึงจะย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นได้ ไม่งั้นตำแหน่งที่ปรึกษาก็จะเป็นเพียงบันไดให้เด็กเส้นไต่เต้าข้ามหัวคนอื่นเขาเท่านั้นเอง

เลิกเสียทีได้ไหมค่านิยมที่ไม่น่านิยมอย่างนี้.

"ซี.12"

กระทรวงมหาดไทยจัดแจงแต่งตั้งวางตัวผู้บริหารระดับสูงในฝ่ายประจำของกระทรวงเพื่อรองรับปีงบประมาณใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วทั้งในส่วนกลางและผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดสำคัญ 4 ก.ย. 2560 09:47 4 ก.ย. 2560 09:47 ไทยรัฐ