วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดันไทยศูนย์กลางสมุนไพรอาเซียน

นางสุรีย์พร สหวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศและต่างประเทศ และยกระดับให้ไทยเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของอาเซียน ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งความต้องการบริโภคเพื่อสร้างเสริมและดูแลสุขภาพ รวมถึงความต้องการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรต่างๆ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างความหลากหลายในการใช้ประโยชน์ ส่งผลให้สมุนไพรถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท และสมุนไพรบางรายการเป็นที่ต้องการของตลาดมาก สามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ

“ตามแนวนโยบายการดำเนินงานของแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 นั้น กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของประเทศแบบบูรณาการนั้น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร โดยมีพืชสมุนไพรเป้าหมาย 4 ชนิด คือ บัวบก ไพล กระชายดำ และขมิ้นชัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ อาหาร ยา และเครื่องสำอาง”

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ไทยมีพืชสมุนไพรที่ชุมชนรู้จักสรรพคุณและนำมาใช้ประโยชน์มากกว่า 1,800 ชนิด และมีประมาณ 300 ชนิดที่เป็นวัตถุดิบสมุนไพรที่หมุนเวียนในท้องตลาด ปัจจุบันไทยส่งออกสมุนไพรมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท สารสกัดจากสมุนไพรมูลค่ากว่า 270 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น สบู่ แชมพู และผลิตภัณฑ์รักษาผิวที่ใช้สมุนไพรเป็นส่วนผสมมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาท ขณะที่ในตลาดโลกอุตสาหกรรมสมุนไพรมีมูลค่ารวมกันประมาณ 91,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ.

นางสุรีย์พร สหวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าขณะนี้กำลังเร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบสมุนไพร 1 ก.ย. 2560 08:55 1 ก.ย. 2560 09:23 ไทยรัฐ