วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ไม่แตกแถว ผ่านงบรายจ่ายปี 61 วงเงิน 2.9 ล้านล้าน ไม่แตะงบ กห.-มท.

สนช.ถก 4 ชม. ลงมติผ่านฉลุยงบรายจ่ายปี 61 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท บรรยากาศราบรื่น ไม่มีใครกล้าท้วงติงอภิปรายงบ กห.-มท. "วิษณุ" ขอบคุณสนช.ยัน รบ.จะนำงบประมาณไปใช้อย่างคุ้มค่า

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.60 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 65 มาตรา วาระ 2-3 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พิจารณาเสร็จแล้ว โดยบรรยากาศการพิจารณาเรียงมาตรา วาระ 2 เป็นไปอย่างราบรื่น มีสมาชิกอภิปรายเพียง 3-4 คน อาทิ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์, นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์, นายสมชาย แสวงการ ที่ท้วงติงการปรับลดงบประมาณในส่วนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่งบประมาณในส่วนกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ไม่มีสมาชิกคนใดลุกขึ้นมาอภิปรายท้วงติงแต่อย่างใด หลังจากที่พิจารณาวาระ 2 ครบทุกมาตราแล้ว ที่ประชุม สนช.ได้ลงมติวาระ 3 ให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ด้วยคะแนน 200 ต่อ 0 งดออกเสียง 3 เพื่อส่งเรื่องไปให้รัฐบาลประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยใช้เวลาการพิจารณาตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น. เพียง 4 ชั่วโมง

จากนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนของรัฐบาล กล่าวขอบคุณ สนช.ที่ให้ความเห็นชอบงบประมาณปี 2561 ว่า สนช.ให้ความเห็นชอบงบประมาณไปแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาประเทศได้เป็นอย่างดี ในส่วนงบประมาณประจำปี 2561 รัฐบาลจะนำไปแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนประเทศ รวมนำไปใช้พัฒนายุทธศาสตร์ชาติในอนาคต โดยเฉพาะการแข่งขันกับต่างประเทศ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รัฐบาลขอบคุณคณะกรรมาธิการฯ สมาชิก สนช.ทุกคน รัฐบาลขอให้ความรับรองว่างบประมาณทั้งหมดที่ สนช.ให้ความเห็นชอบ จะนำไปใช้อย่างคุ้มค่าบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล และวินัยการเงินการคลังอยู่บนหลักของกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

สนช.ถก 4 ชม. ลงมติผ่านฉลุยงบรายจ่ายปี 61 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท บรรยากาศราบรื่น ไม่มีใครกล้าท้วงติงอภิปรายงบ กห.-มท. "วิษณุ" ขอบคุณสนช.ยัน รบ.จะนำงบประมาณไปใช้อย่างคุ้มค่า 31 ส.ค. 2560 14:50 31 ส.ค. 2560 16:16 ไทยรัฐ