วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟเขียวกฎหมายลูก 6 ฉบับ รองรับ พ.ร.บ.นิวเคลียร์

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ กล่าวว่า คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 คือ 1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 2.ร่างกฎกระทรวงกำหนดสารประกอบ หรือสารผสมของยูเรเนียม หรือทอเรียม เพื่อให้สารประกอบหรือสารผสมนั้นเป็นวัสดุต้นกำลัง 3.ร่างกฎกระทรวงกำหนด การดำเนินกิจการทางนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งต่อเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อ สันติ 4.ร่างกฎกระทรวงกำหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาต เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ 5.ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่องการจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และ 6. ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่องการกำหนดการแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการดำเนินการแทนระหว่างผู้เข้าดำเนินการแทนและผู้รับใบอนุญาต

เลขาธิการ ปส.กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังหารือการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีที่กำลังมีปัญหากับทันตแพทย์ โดยเห็นชอบยกเว้นการควบคุมเครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรมชนิด intraoral โดยไม่หมายรวมถึงเครื่องชนิด hand-held และกำหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติได้ เช่น ต้องแจ้งการครอบครอง การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสี และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น.

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ กล่าวว่า คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ 31 ส.ค. 2560 01:34 31 ส.ค. 2560 01:34 ไทยรัฐ