วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.พ.นัดถกผลงาน

โดย ซี.12

การประชุมระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ กับสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีขึ้นในวันนี้วันที่ 31 สิงหาคม–1 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วันแรก ช่วงเช้า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บูรณาการการขับเคลื่อนประเทศไทย : ข้าราชการไทย 4.0” แล้วมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่น

1.การลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการจัดองค์ความรู้สำหรับ ข้าราชการผ่านสื่อออนไลน์ ระหว่างสำนักงาน ก.พ. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

2.การลงนามความร่วมมือการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงาน ก.พ. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

ส่วนการนำเสนอผลงานมี 1.ผู้เข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)” หลักสูตรย่อย การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. 2/1)

3.กลุ่มกำลังคนคุณภาพ ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System หรือ HiPPS) หัวข้อ “หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ผสานพลังคนคุณภาพสู่เครือข่าย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ”

ภาคบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ “Collaboration in The Speed of Trust” โดย Stephen M.R. Covey กูรูชื่อดังระดับโลก ด้านการพัฒนาผู้นำ การเสวนา เรื่อง Public Service Mindset & Leadership Development โดย Dr. Piyawat Sivaraks Neil Reichenberg Dr. Evan Berman Suphajon Klinsuwan

วันที่สอง 1 กันยายน 2560 ภาคเช้า การเสวนาเรื่อง HR 4.0 : Leading with Passion นายเฉลิมพล ปุณโณทก ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ผู้ผลิตหุ่นยนต์ดินสอ ดูแลผู้ป่วยและคนชรา นายศิริศักดิ์ ประสิทธิ์สรรหา

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากร บริษัท แมคไทย จำกัด “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย 2559” ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. และนำการเสวนา

ภาคบ่ายมีกิจกรรม 7 ห้องย่อย เรื่องแรกคือ ทักษะดิจิทัล โดย สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน กิจกรรมการเสวนา หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” โดย นางสาวอาทิตยา สุธาธรรม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นางจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

กิจกรรมที่น่าสนใจในวันพรุ่งนี้ยังมีอีกวันที่พลาดไม่ได้คือกิจกรรมด้านจริยธรรม.

“ซี.12”

การประชุมระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ กับสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีขึ้นในวันนี้วันที่ 31 สิงหาคม–1 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 30 ส.ค. 2560 10:28 30 ส.ค. 2560 11:15 ไทยรัฐ