วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คาราวานตามรอยพ่อ สระแก้ว

ในอดีต ผกค.ปฏิบัติการหนักแถบอำเภอสระแก้ว วัฒนานครตาพระยา นาดี และกบินทร์บุรี ที่เป็นรอยต่อของจังหวัดปราจีนบุรี นครราชสีมา และบุรีรัมย์ เป้าหมายของคอมมิวนิสต์ก็คือต้องการสถาปนา “สาธารณรัฐอินโดจีน” คนในพื้นที่สมัยนั้นยากจน และกลัว ผกค.ถึงขนาดไม่ค่อยกล้าให้ความร่วมมือกับภาครัฐ

ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา โปรดเกล้าฯให้ตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ เริ่มตั้งแต่มกราคม พ.ศ.2521 พระองค์พระราชทานอุปกรณ์ พระราชทรัพย์ให้กับโครงการพร้อมพระราชทานการพัฒนาไว้ 3 ด้านคือ การพัฒนาด้านจิตใจของราษฎร ความรู้การประกอบอาชีพ และการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการเมื่อ พ.ศ. 2521 2522 2523 2524 2525 และ 2542

ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย รับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์นิคมกบินทร์บุรี เมื่อ พ.ศ.2524 ได้เห็นพัฒนาการของประชาชนในพื้นที่ทั้งทางด้านความขยัน การร่วมป้องกันตนเอง การพัฒนาแหล่งน้ำและชลประทาน การฟื้นฟูสภาพป่าให้เป็นต้นน้ำ การจัดสรรที่ดิน การจัดระบบการผลิตและการตลาดรูปแบบสหกรณ์ ฯลฯ

อำเภอสระแก้วแยกเป็นจังหวัดเมื่อ พ.ศ.2536 แม้ว่าจะย้ายไปรับราชการที่อื่นแล้ว แต่พวกเราก็กลับไปเยือนปราจีนบุรีและสระแก้วอยู่เนืองๆ พบว่าโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ ประสบความสำเร็จครบถ้วนทุกมิติ ทั้งมิติน้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อม

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของโครงการฯ จังหวัดสระแก้ว วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สนง.นครนายก) และหน่วยงานราชการอื่นๆ จึงจัดโครงการคาราวานท่องเที่ยวตามรอยพ่อจังหวัดสระแก้วในวันเสาร์ที่ 23-อาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 รับสมัครผู้ที่จะขับรถยนต์สไตล์คาราวานเรียนรู้ไปในเส้นทางตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9

วันแรก นายศานิตย์ นาคสุขศรี อดีต ผวจ.สระแก้ว ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว กล่าวต้อนรับ นายสายเมือง วิริยศิริ ทปษ.โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาฯ อธิบายภาพรวมโครงการ และ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ อธิบายถึงเส้นทางการเดินทางและระเบียบความปลอดภัย

ขบวนคาราวานจะไปเยี่ยมชมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรในพระราชดำริ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากพระองค์เสด็จฯตรวจเยี่ยมเมื่อ พ.ศ.2522 จากนั้นคาราวานไปอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบน ฟังนายทินกร สุทิน ผอ.โครงการชลประทานสระแก้ว เล่าถึงพระอัจฉริยภาพของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ในการจัดการน้ำไปโรงสีพระราชทานบ้านคลองทราย สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน โรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังแสงอาทิตย์ช่องกล่ำ แปลงไผ่สีสุก อ่างเก็บน้ำคลองทราย และอ่างเก็บน้ำพระปรง

วันรุ่งขึ้น ไปปราสาทสด๊กก๊อกธม ฟังประวัติศาสตร์จากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ต่อด้วยการนั่งรถอีแต๊กไปชมประติมากรรมทางธรรมชาติที่ละลุ ไปศูนย์เรียนรู้ฟาร์มไหมอีรี่ บ้านแผ่นดินเย็น จากนั้น ไปสหกรณ์นิคมคลองน้ำเขียว ฟังสหกรณ์จังหวัดสระแก้วเล่าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ราบเชิงเขาด้วยระบบสหกรณ์

ไปยังสวนของพ่อ ฟังกลุ่มมัคคุเทศก์พื้นที่ราบเชิงเขาและชาวบ้านปางสีดาเล่าวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ดิน และเดินทางต่อไปที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา ชมความงามของหุบเขาห้วยโสมง แหล่งต้นน้ำที่สำคัญของชาวสระแก้วที่อดีตเคยถูกบุกรุกทำลายแต่พลิกฟื้นขึ้นมาใหม่ด้วยน้ำพระทัยของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

เย็นวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน คณะคาราวานจะปิดการเดินทางตามรอยพ่อ โดยร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นคนดีเพื่อพ่อ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐเป็น ผอ.หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว พ.ศ.2552 มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 9 อำเภอของสระแก้ว พ.ศ.2555 มัคคุเทศก์รุ่นใหม่หัวใจสีเขียว 2 รุ่น พ.ศ.2557 การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสู่อาเซียน พ.ศ.2558 มัคคุเทศก์อาสาพาเที่ยวสระแก้ว พ.ศ.2559 มัคคุเทศก์วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เที่ยวตามรอยพ่อหลวง และ พ.ศ.2560 มัคคุเทศก์พื้นที่ราบเชิงเขา 2 รุ่น ได้ผลิตทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่นที่พร้อมจะนำท่านเดินทางตามรอยพ่อในจังหวัดสระแก้ว

นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผอ.วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว บอกว่า คาราวานครั้งนี้จะได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพการพัฒนาและการป้องกันประเทศของในหลวงรัชกาลที่ 9

รับรถร่วมคณะเพียง 40 คัน ติดต่อ 08-9811-9579 หรือ08-9006-1171 ครับ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
songlok1997@gmail.com

ในอดีต ผกค.ปฏิบัติการหนักแถบอำเภอสระแก้ว วัฒนานครตาพระยา นาดี และกบินทร์บุรี ที่เป็นรอยต่อของจังหวัดปราจีนบุรี นครราชสีมา และบุรีรัมย์ เป้าหมายของคอมมิวนิสต์ก็คือต้องการสถาปนา “สาธารณรัฐอินโดจีน” คนในพื้นที่สมัยนั้นยากจน 30 ส.ค. 2560 09:59 30 ส.ค. 2560 12:00 ไทยรัฐ