วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปทุมธานี บุกกรุง เปิดตลาดมหกรรมสินค้าเกษตรฯ โชว์นวัตกรรมปลูกผักไร้ดิน

เริ่มแล้วงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย” 28 ส.ค.-1 ก.ย. พบผลผลิตคุณภาพจากแปลง GAP และสินค้าแปรรูปได้มาตรฐานกว่า 250 ร้านค้า ให้ความรู้ปลูกผักในโรงเรือน ผักไฮโดรโปนิกส์ สอนทำฮอร์โมนไข่แบบง่าย สบู่ทำมือ...

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย” อย่างเป็นทางการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ส.ค.-1 ก.ย. 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดแก่สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดปทมุธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเพื่อกระตุ้นประชาชนให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าและอาหารประเภทต่างๆ


สำหรับการจัดงานดังกล่าวสืบเนื่องมาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปทุมธานี เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจของอาเซียน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” ซึ่งไม่เพียงจะมุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาด เพื่อให้สอดรับกับการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนในของอาเซียนแล้ว ยังมุ่งเน้นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคทั่วไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันวิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนไปในเรื่องการรักษาสุขภาพ มุ่งเน้นการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งตรงกับแนวทางพัฒนาของจังหวัด โดยที่ผ่านมาได้กำหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย ตั้งแต่ต้นทางที่เกษตรกรจนถึงปลายทาง คือ ผู้บริโภค โดยได้ดำเนินโครงการสำคัญหลายโครงการ เช่น โครงการ Clean Food Good Taste, โครงการตลาดสดน่าซื้อ, โครงการการรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน (Q) โดยเฉพาะการสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ GAP (Good Agriculture Practices) เพื่อเป็นเครื่องรับประกันว่าผลผลิตที่ไปถึงประชาชนผู้บริโภคจะมีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างแท้จริง โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ทำหน้าที่ให้ความรู้การฝึกอบรมเกษตรด้าน GAP โดยเฉพาะ ปัจจุบันมีเกษตรกรในพื้นที่ได้ปฏิบัติ และผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐาน GAP เป็นจำนวนมาก

ส่วนจุดเด่นการจัดงานครั้งนี้ มีการนำเสนอการจัดวางตำแหน่งสินค้าการเกษตรของจังหวัดปทุมธานีในเรื่องอาหารปลอดภัย โดยได้ระดมสินค้าจากเกษตรกร และผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย จำนวน 250 ราย มาออกร้านจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมการปลูกพืชในระบบโรงเรือน การปลูกพืชไร้ดิน เพื่อการรักษาคุณภาพของผลผลิต การจัดแสดงกระบวนการปลูกพืชผักตามระบบ GAP (Good Agriculture Practices) ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมแปลง การดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อให้ได้ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์

รวมทั้งยังได้เตรียมกิจกรรมความรู้ต่างๆ เช่น การปลูกพืชสวนครัวในภาชนะแบบต่างๆ การสอนอาชีพ เช่น การทำดอกไม้จันทน์ดารารัตน์ สบู่ทำมือ การทำอาหารสำหรับพืชฮอร์โมนไข่แบบง่ายๆ การปลูกพืช การต่อกิ่ง และการสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเป็นต้น

เริ่มแล้วงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย” 28 ส.ค.-1 ก.ย. พบผลผลิตคุณภาพจากแปลง GAP และสินค้าแปรรูปได้มาตรฐานกว่า 250 ร้านค้า ให้ความรู้ปลูกผักในโรงเรือน ผักไฮโดรโปนิกส์ สอนทำฮอร์โมนไข่แบบง่าย สบู่ทำมือ... 30 ส.ค. 2560 07:54 30 ส.ค. 2560 08:07 ไทยรัฐ