วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟเขียวงบ 2,225 ล้าน ปั้น 11 โครงการชลประทาน-พัฒนาเกษตร

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการ 11 โครงการ กรอบวงเงิน 2,225 ล้านบาท จากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปีงบประมาณ 60 แยกเป็นโครงการบริหารจัดการน้ำจำนวน 59 โครงการ วงเงิน 1,737 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก แหล่งน้ำชุมชน แหล่งน้ำในพื้นที่ ส.ป.ก.เป็นต้น ในพื้นที่ 20 จังหวัด เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 1,000 ไร่ เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 246,864 ไร่ เพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ 7.51 ล้านลูกบาศก์เมตร มีครัวเรือนได้ประโยชน์ 63,207 ครัวเรือน และโครงการด้านการพัฒนาการเกษตรจำนวน 8 โครงการ วงเงิน 488 ล้านบาท “โครงการด้านการพัฒนาการเกษตร 8 โครงการ ประกอบด้วย โครงการสร้างเครือข่ายการผลิต เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี 16.90 ล้านบาท, โครงการตลาดเกษตรอินทรีย์ ของ อ.ต.ก. 9.17 ล้านบาท, โครงการพัฒนาตลาดน้ำ อ.ต.ก. 25.54 ล้านบาท, โครงการสนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐานรวบรวมและจัดเก็บข้าวเปลือกคุณภาพ 232.01 ล้านบาท, โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 123.77 ล้านบาท, โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 6.53 ล้านบาท, โครงการโรงแช่แข็งผลไม้และห้องเย็น 20.25 ล้านบาท และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไข่ไหม 53.94 ล้านบาท”.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการ 11 โครงการ กรอบวงเงิน 2,225 ล้านบาท 30 ส.ค. 2560 07:49 30 ส.ค. 2560 08:52 ไทยรัฐ