วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 12 ด้าน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 12 ด้าน 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่มาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวและมาตรา ๒๗๕ บัญญัติให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดทํา การกําหนด เป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย สาระที่พึงมีและเรื่องอื่น ๆ ซึ่ง ขณะนี้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นแล้วโดยกําหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้มีหน้าที่และอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติขึ้น โดยอาจแบ่งออกเป็นคณะต่างๆเพื่อพิจารณาจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ต่อไป นั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๔) และ (๖) และมาตรา ๒๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีมติให้แต่งตั้ง รองประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ นอกเหนือจากกรรมการ โดยตําแหน่งที่มีอยู่แล้ว ดังนี้

๑. ให้พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองประธานกรรมการ

๒. ให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

(๑) นายกานต์ ตระกูลฮุน
(๒) นายชาติศิริ โสภณพนิช
(๓) นายเทียนฉาย กีระนันทน์
(๔) นายบัณฑูร ล่ำซํา
(๕) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
(๖) นายพลเดช ปิ่นประทีป
(๗) นายวิษณุ เครืองาม
(๘) นายศุภชัย พานิชภักดิ์
(๙) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
(๑๐) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
(๑๑) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
(๑๒) นายอุตตม สาวนายน

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมต่อไป

หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 12 ด้าน 29 ส.ค. 2560 21:26 29 ส.ค. 2560 22:06 ไทยรัฐ