วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ชีพ จุลมนต์' เป็นประธานศาลฎีกา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายชีพ จุลมนต์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560   

แต่งตั้งประธานศาลฎีกา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายชีพ จุลมนต์ ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชีพ จุลมนต์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายชีพ จุลมนต์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560 29 ส.ค. 2560 15:43 29 ส.ค. 2560 16:17 ไทยรัฐ