วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทร.-ทอ.เข้า วปอ.

โดย ซี.12

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ที่มาจากกองทัพเรือและกองทัพอากาศนั้นได้โควตาเข้ามากองทัพละ 14 คน

กองทัพเรือ 14 คน ประกอบด้วย 75.พลเรือโทสมประสงค์ นิลสมัย เจ้ากรมข่าวทหารเรือ 76.พลเรือตรีนิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ 77.พลเรือตรีสุรภักดิ์ ธาราจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 78.พลเรือตรีสมัย ใจอินทร์ ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ 79.พลเรือตรีมาศพันธุ์ ถาวรามร หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 80.พลเรือตรีจักรกฤช มะลิขาว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

81.พลเรือตรีทรงวุฒิ บุญอินทร์ เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ 82.พลเรือตรีภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 83.พลเรือตรีกฤชพล เรียงเล็กจำนง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 84.พลเรือตรีภราดร พวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ 85.พลเรือตรีวิศณุ สร้างวงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 86.พลเรือตรีสมพงษ์ นาคทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 87.พลเรือตรีธนู อยู่สุขี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 88.พลเรือตรีเทิดเกียรติ อ่อนเมือง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

14 คนจาก กองทัพอากาศ ได้แก่ 89.พลอากาศตรีวิศรุต สุวรรณเนตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ 90.พลอากาศตรีชานนท์ มุ่งธัญญา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ

91.พลอากาศตรีชนะยุทธ รัตนกาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ 92.พลอากาศตรีภูวเดช สว่างแสง เจ้ากรมจเรทหารอากาศ 93.นาวาอากาศเอกณรงค์ อินทชาติ รองเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ 94.นาวาอากาศเอกพงษ์สวัสดิ์ จันทสาร รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ 95.นาวาอากาศเอกฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมการกิจการพลเรือนทหารอากาศ

96.นาวาอากาศเอกอร่าม สกุลแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 97.นาวาอากาศเอกวิญญา โพธิ์คานิช รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 98.นาวาอากาศเอกสุระ ไชโย รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ 99.นาวาอากาศเอกธาดา เคี่ยมทองคำ รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ 100.นาวาอากาศเอกอาทิตย์ อู่วิเชียร รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 101.นาวาอากาศเอกเรืองวิทย์ ศรีนวลนัด รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ 102.นาวาอากาศเอกยุทธนา สุรเชษฐพงษ์ ผู้บังคับการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

เป็นอันครบถ้วน 102 ทหารกล้าที่จะได้เติมเต็มความรู้ระดับสูงสุดของกองทัพ.

“ซี.12”

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ที่มาจากกองทัพเรือและกองทัพอากาศนั้นได้โควตาเข้ามากองทัพละ 14 คน 29 ส.ค. 2560 10:16 29 ส.ค. 2560 11:33 ไทยรัฐ